Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Powszechna SamoobronaJedną z wielu funkcji państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi zagrożeniami. Chociaż zadania te w większości przypadków pozostają w gestii administracji samorządowej oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, to dużą rolę w tych dziedzinach przypisuje się obywatelom.

 

Zasadniczą cechą nowoczesnej cywilizacji jest gwałtowny postęp w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie nauki i techniki. Żyjemy w czasach, kiedy rozwój wielu dziedzin naukowych i towarzyszący im postęp techniczny wpływa bezpośrednio na realia codziennego życia człowieka, coraz bardziej warunkuje jego istnienie. Osiągnięcia nauki i techniki umożliwiają człowiekowi realizowanie wielu celów życiowych, dzięki czemu może on w coraz większym stopniu przekształcać warunki społeczne w swoje bezpośrednie środowisko życia.

 

Minęły czasy, gdy do działalności zawodowej, społecznej lub prywatnej wystarczyła dobra wola jednostki, gdy ograniczano się do posługiwania się opinią lub radami specjalistów w tych dziedzinach. Coraz bardziej niezbędna do działania każdego człowieka staje się wiedza społeczna, ekonomiczna, polityczna i obronna. Wiedza obronna coraz częściej zajmuje jedną z priorytetowych pozycji. Konieczne zatem staje się posiadanie odpowiednich umiejętności działania oraz znajomość właściwych metod i środków osiągania pożądanych celów społecznych.

 

Prezentowane informacje dotyczące powszechnej samoobrony będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

 

 

Powszechna Samoobrona ma za celu przygotowanie ludności
do rozpoznawania i prawidłowego reagowania
 na występujące zagrożenia w miejscu zamieszkania i w danym rejonie.

 

A przede wszystkim:

 

1. Przyswojenie podstawowych wiadomości na temat:

- rodzajów zagrożeń występujących w danym rejonie,

- obowiązujących rodzajów alarmów,

- sposobów reagowania w przypadku zaistnienie zagrożenia.

 

2. Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu:

- zachowania się w momencie wystąpienia zagrożenia.

 

3. Kształtowanie postaw społeczeństwa w zakresie:

- odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i społeczności lokalnych,

- odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;

- udzielania pomocy.

 

Materiały szkoleniowe dostępne są w postaci prezentacji multimedialnych do pobrania:

 

Zalecane postępowanie przy przekroczeniu poziomu stężeń pyłu PM10

- Siatka zagrożeń Gminy Olkusz

- Obrona cywilna

- System alarmowania

- Broń masowego rażenia

- Wielkości promieniowania

- Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed skażeniami i zakażeniami

- Pierwsza pomoc: krwotoki

- Pierwsza pomoc: porażenia prądem

- Pierwsza pomoc: pozycja boczna ustalona

- Pierwsza pomoc: pozycja przeciwwstrząsowa

- Pierwsza pomoc: resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- Pierwsza pomoc: ukąszenia, użądlenia, pogryzienia

- Pierwsza pomoc: zatrucia

- Pierwsza pomoc: złamania, skręcenia, zwichnięcia

 

Ewidencja budowli ochronnych w Gminie Olkusz