Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkusz dn. 30.09.2015 r. KG.P/ 32 / 2015


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
nr 3981/3  położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  3981/3  o pow.3800 m2 , stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00057668/8. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. J. Kantego, w śródmiejskiej strefie miasta. Działka o kształcie dogodnym do zabudowy. Działka  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp do uzbrojenia technicznego w  postaci: instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej. Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, Szkoła, Przedszkole oraz tereny niezabudowane. Wzdłuż południowego skraju działki przebiega sieć średniego napięcia SN 20kV, która  ogranicza zabudowę w pasie ok. 6m od osi linii ( wg załącznika graficznego nr 3 do uchwały Nr XX/278/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście).   Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 18.09.2015r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście działka nr 3981/3 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 1MWU”- opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej , w granicach terenu górniczego ZGH Bolesław, w strefie technicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.20kV.
  2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 453.000,00  zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  90.600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)  w terminie do dnia  26.11.2015r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka ul. J.Kantego. Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2015r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami  lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj : Dz. U. z 2014r. poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
  5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
  6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  7. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
  8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.