Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./ zawiadamiam, że w dniu 01.10.2015r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa fotowoltaicznej elektrowni” w Zimnodole na dz. nr ew. gr. 486

dla Mega-Solar Energy Sp. z o. o., 31-302 Kraków ul. Pod Fortem 15A.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.355.2015 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu  tj. w poniedziałki od 700-1700 oraz od wtorku do piątku od 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 05.10.2015r. do 19.10.2015r.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Paweł Pacuń

Zastępca Burmistrza