Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 2 części nieruchomości stanowiących część działki nr 2115/29 (usytuowanych za działką nr 2378/6) położonych w Olkuszu przy
ul. Na Skarpie.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 2 części nieruchomości stanowiących część działki nr 2115/29 (powstałej z działki nr 2115/25) położonej w Olkuszu pomiędzy ul. Na Skarpie, na czas określony do trzech lat. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00074681/0

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27.10.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w pokoju nr 101 na parterze:
  1. na dzierżawę I części działki nr 2115/29 o powierzchni 55m2 o godz. 900,
  2. na dzierżawę II części działki nr 2115/29 o powierzchni 70m2 o godz. 910,
 2. Dzierżawa poszczególnych części przedmiotowej nieruchomości przeznaczona jest pod urządzenie ogrodu warzywno- owocowego. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 3 lat pod warunkiem, że w sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W/w nieruchomość stanowi teren niezagospodarowany, bez dostępu do drogi publicznej, usytuowana jest za nieruchomością nr 2378/6 przy ul. Na Skarpie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem „TK".
 4. Stawka wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
 5. Postąpienie wysokości rocznego czynszu wynosi: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) - na każdą część działki osobno - na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. o/Olkusz w terminie do dnia 23.10.2015r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę części działki nr 2115/29 nr I ( lub nr II)
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu za dzierżawę. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.
 9. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu za dzierżawę, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.226.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. (032) 6260226.