Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr : 2235/12 o pow.1067 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00075777/7 i nr 2236/1 o pow. 2 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00037424/8,położona w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo usługowym, garażami i budynkiem gospodarczym. Budynek biurowo usługowy o powierzchni użytkowej 247,16 m2, składa się z części zasadniczej – oficyny głównej oraz dobudowanej do niej prostopadle części bocznej. Oficyna główna II kondygnacyjna, podpiwniczona, oficyna boczna niepodpiwniczona, III kondygnacyjna. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanego z kotła gazowego. Budynek garaży o pow. użytkowej 47,18 m2. Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 28,47m2.
  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul. Szpitalnej) zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2235/12 poprzez ustanowienie służebności drogowej pasem szerokości 5 m biegnącym w kierunku południowym od ul. Szpitalnej po działce nr 2235/17 wzdłuż jej zachodniej granicy z działkami nr 2235/14, 2235/15 i 2235/11 na długości 28 m. Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 6.853,00 zł podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 8.429,19 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 19/100).
  Na część nieruchomości zawarto umowy najmu i dzierżawy. Umowy te zostaną wypowiedziane po rozstrzygnięciu przetargu. Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej. Na sąsiednich działkach nr 2235/9 i 2235/11 wybudowany został budynek mieszkalno-usługowy, istniejący okap dachu tego budynku przechodzi na działkę nr 2235/12.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem „02 MU” - opisanym jako „tereny zabudowy wielofunkcyjnej ”, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych: oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji; zabudowa usługowa umożliwiająca realizację przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie: usług handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, obsługi finansowej, kultury, rozrywki oraz biura. Ponadto nieruchomość znajduje się w obrębie terenu górniczego ZGH „Bolesław”, w granicy strefy ochrony ekspozycji Zespołu Starego Miasta, w granicy strefy ochrony krajobrazu miasta. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 13.03.2015r.
  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 27.05.2015r., II przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 24.11.2015 r.
 2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 17.03.2016r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość ul. Szpitalna 30. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego),), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj : Dz. U. z 2014r. poz.1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
  Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.