Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
nr 2020/2 położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 2020/2 o pow.677 m2 , stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00007943/5. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, w pośredniej strefie miasta.
  Działka o regularnym kształcie prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , dalsze otoczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna . Nieruchomość wolna od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 08.05.2015r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia 09.06.2015r.,
  II przetarg przeprowadzono 19.08.2015r., III przetarg przeprowadzono dnia 27.10.2015r.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza , działka nr 2020/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz w terenie oznaczonym symbolem „ 1RO”- opisanym jako tereny ogrodów , ponadto w granicach terenu górniczego ZGH Bolesław.
 2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) w terminie do dnia 18.02.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 2020/2.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj : Dz. U. z 2014r. poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
  Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.