Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki
nr 2242 położonej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 13.

 1. Przedmiotem przetargu jest zabudowana działka nr 2242 o pow. 519 m2, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00011151/7, położona w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 13. Nieruchomość o regularnym kształcie, zabudowana budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 185 m2 ( pustostan ) przeznaczonym do remontu kapitalnego oraz budynkiem gospodarczym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Otoczenie dalsze związane jest z linią kolejową oraz terenami sportowymi.
  Nieruchomość wolna od zobowiązań, wolna od obciążeń.
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03.07.2015r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia 19.08.2015r., II przetarg przeprowadzony został 20.10.2015r.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu, działka nr 2242 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 2 MU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz w obrębie terenu górniczego „ ZGH Bolesław” , w rejonie „oddziaływania starego kopalnictwa ” (kategoria B przydatności do zabudowy) , w strefie ochrony ekspozycji Zespołu Staromiejskiego, w strefie ochrony krajobrazu miasta.
 2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 170.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych ) w terminie do dnia 19.02.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 2242.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj : Dz. U. z 2014r. poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
  Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.