Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia .

 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 3174/56 o pow. 2646 m2, objęta księgą wieczystą KR1O/00037512/4, położona w Olkuszu przy Al. 1000-lecia , stanowiąca własność Gminy Olkusz . Działka o nieregularnym kształcie , składająca się z dwóch prostokątów , posiadająca dostęp do uzbrojenia technicznego w postaci : sieci energetycznej, wodociągowej , gazowej i kanalizacyjnej.
  Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu linii napowietrzno-kablowej oraz posadowienia słupa SN na rzecz ENION S.A. z siedzibą w Krakowie oraz służebnością przesyłu przyłącza teletechnicznego na rzecz ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie . Z własnością działki nr 3174/56 związana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 3174/46, 3174/43 i 3174/15 objęte księgami wieczystymi KR 1O/00065068/1 i KR1O/00051341/ 0 zapewniająca dostęp do drogi publicznej . Szczegółowy zakres służebności ujawniony w dziale I – SP i dziale III księgi wieczystej KR1O/00037512/4 do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem tut. Urzędu pok. 237.
  Z uwagi na kształt oraz obciążenia służebnościami przesyłu, mogą wystąpić utrudnienia w jej zabudowie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przemysłowo- usługowe. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03.07.2015r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia 19.08.2015r. II przetarg przeprowadzono dnia 20.10.2015r.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Al.1000-lecia - ul. Osiecka , przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „ 6P” – opisanym jako tereny działalności produkcyjnej , składowania i magazynowania i obsługi transportu samochodowego oraz w liniach rozgraniczających drogi „ 16 KDW”- opisanej jako droga wewnętrzna, ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.
 2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 110.000,00 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 19.02.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 3174/56.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj : Dz. U. z 2014r. poz.1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
  Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.