Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkusz, dnia 12.02.2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 342/3 o powierzchni 21777m2 położonej w Witeradowie.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 342/3 stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 21777m2, położonej w Witeradowie, na czas określony tj. do 28.02.2019r. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00018840/3.
 2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23.02.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, na parterze budynku.
 3. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana przeznaczona pod uprawy rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków pow. 2804m2 stanowi użytek „RVI”, powierzchnia 11052m2 stanowi użytek „RV”, powierzchnia 6296m2 stanowi użytek „Ls”, natomiast powierzchnia 1625m2 stanowi grunt opisany jako „N”.
  W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działce drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Dojazd do działki możliwy jest po działce nr 683 stanowiącej własność Gminy Olkusz.
  W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 5. Postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 22.02.2016r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Witeradowie.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
 9. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.226.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. (032) 6260226.