Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX_404_2017 RM w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie w sprawie powołania osobowego składu Komitetu Rewitalizacji Olkusza

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nabór na członków KOMITETU REWITALIZACJI

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


 

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026 przyjęty Uchwałą Nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r.


 

WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 2 PKT 4 i ART. 18 UST.2 I UST. 3  USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI
DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026

Lp.

Organ opiniujący

Adres organu opiniującego

Streszczenie opinii

Uwzględnienie uwag

1.

Zarząd Powiatu Olkuskiego

ul. Mickiewicza 2

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna.

_

2.

Zarząd Województwa Małopolskiego

ul Racławicka 56

30-017 Kraków

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

3.

Wojewoda Małopolski

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Opina pozytywna.

_

4.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

5.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571 Kraków

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

6.

Wojewódzki Sztab Wojskowy

ul. Rydla 19

30-901 Kraków

Opinia pozytywna.

_

7.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31-571

Przekazanie wniosku dotyczącego opiniowania  do organu właściwego – Komendy Powiatowej w Olkuszu.

_

8.

Komenda Powiatowa Policji

ul. Jana Pawła II

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

9.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Al. 1000-Lecia 2c

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna.

pod warunkiem:

1.zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz ochroną przeciwpożarową,

2.przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w szczególności poprzez uwzględnienie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.) dotyczących lokalizacji zakładów przemysłowych, które są zaliczone ze względu na ilość, rodzaj i właściwości fizyko-chemiczne stosowanych w procesie technologicznym substancji niebezpiecznych do kategorii zakładów dużego (ZDR i ZZR) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz postanowień art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 

Ad. 1., Ad2. Nie wprowadza się korekty w Gminnym programie Rewitalizacji, gdyż zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz ochroną przeciwpożarową wynikają z przepisów odrębnych.

10.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

Opinia pozytywna.

 

11.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olkuszu

al. 1000-Lecia 13a

32-300 Olkusz

Przekazanie wniosku dotyczącego opiniowania  do organu właściwego – Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

_

12.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

 

Opinia pozytywna

Uwagi:

1.Sugeruje się zrezygnowanie z jednoznacznego wskazywania na załączniku graficznym (Ryc. 84. Mapa poglądowa lokalizacji i oddziaływania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podobszarach rewitalizacji nr 1,2,3,8-14 ) proponowanych lokalizacji gwarków olkuskich oraz określania ich liczby w zapisach tekstowych. Proponuje się zaznaczenie na załączniku graficznym orientacyjnego obszaru lokalizacji gwarków oraz rezygnację z podawania ich liczby w tekście, bądź wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu zmiany ich ostatecznej ilości;

 

2.Należy doprecyzować zasięg  terenów wymagających zmiany planów miejscowych;

 

3.Należy zmienić oznaczenie graficzne terenów wymagających zmiany planów miejscowych – szary szraf jest nieczytelny;

 

4.W legendach załączników graficznych należy zmienić określenie„obszar rewitalizacji (obszar mieszkaniowy)”   na „obszar rewitalizacji (obszar zamieszkały)” oraz „obszar rewitalizacji (obszar niemieszkaniowy)”   na „obszar rewitalizacji (obszar niezamieszkały)” dla uzyskania spójności z zapisami ustawy o rewitalizacji.

 

5.Sugeruje się zmianę na załącznikach graficznych oznaczenia oddziaływań, które powinny być rozpatrywane przede wszystkim jako oddziaływania o charakterze społecznym. Proponuje się np. oznaczenie oddziaływania projektów dotyczących pawilonów handlowych w zasięgu całego osiedla lub całej wyodrębnionej na wstępie jednostki urbanistycznej.

 

 

Ad. 1: Wprowadzono na załączniku graficznym orientacyjny obszar lokalizacji gwarków oraz zmieniono zapisy dotyczące ich liczby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2: Doprecyzowano zasięg terenów wymagających zmiany mpzp.

 

Ad. 3: Zmieniono oznaczenie graficzne dotyczące zmian mpzp.

 

 

Ad. 4: Poprawiono zapisy legendy.

 

 

 

 

 

 

Ad. 5: Zmieniono oznaczenie graficzne dotyczące oddziaływań projektów.

13.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

Opinia pozytywna.

_

14.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ul. Głowackiego 56

30-085

Opinia pozytywna.

_

15.                 

Zarząd Drogowy w Olkuszu

al. 1000-lecia 1a

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna.

_

16.

PKP S.A Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Krakowie

Rondo Mogilskie 1

31-516 Kraków

Opinia pozytywna.

_

17.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

ul. Matejki 12

31-157 Kraków

Opinia pozytywna.

Uwagi:

„Prosimy aby pomiędzy obszarem objętym rewitalizacją terenów pokolejowych, na których planowana jest realizacja funkcji rekreacyjnej (utworzenie ścieżek rowerowych wzdłuż linii kolejowej) a liną kolejową wyznaczyć obszary o przeznaczeniu terenów zieleni.”

 

 

Uwzględnienie uwagi może nastąpić na etapie projektu inwestycji lub sporządzania miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. Gminny Program Rewitalizacji nie odnosi się do tej problematyki  - uwaga nie zostaje uwzględniona.

18.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.

ul. Kluczewska 4

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

19.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141

42-500 Będzin

Opinia pozytywna.

_

20.

Tauron Ciepło S.A.

ul. Grażyńskiego 49

40-126 Katowice

Opinia pozytywna.

Uwagi:

„W związku z powyższym rekomendujemy wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następujących zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, dotyczących budownictwa wielorodzinnego i innego o charakterze wielkopowierzchniowym: „Podmiot dysponujący tytułem prawnym do korzystania z przedmiotowego obiektu ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączeni obiektu w pierwszej kolejności do istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych; w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczych – korzystać z istniejących i projektowanych lokalnych źródeł, w tym źródeł odnawialnych lub pracujących w kogeneracji.”

Informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) w obrębie naszej sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami. Prace ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac. (…)”

 

 

 

Uwzględnienie uwagi może nastąpić na etapie projektu inwestycji lub sporządzania miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. Gminny Program Rewitalizacji nie odnosi się do tej problematyki  - uwaga nie zostaje uwzględniona.

21.

Polska Spółka Gazownicza Sp. z.o.o.

ul. Szczęść Boże 11

41-800 Zabrze

Opinia pozytywna

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

22.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54

44-266 Świerklany

Opinia pozytywna.

(art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

23.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach

ul. Jordana 25

40-056 Katowice

Opinia pozytywna.

 

_

24.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac na Stawach 3

30-107 Kraków

Opinia pozytywna.

„Biorąc pod uwagę zarówno charakter zaplanowanych działań w gminnym programie rewitalizacji, jak i ich lokalizację można stwierdzić, że przedmiotowy Program nie powinien negatywnie oddziaływać na wartości przyrodnicze i krajobrazowe obszarów objętych prawną ochroną przyrody.”

_

25.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Kanonicza 24

31-002 Kraków

Opinia pozytywna.

_

26.

Okręgowy Urząd Górniczy

ul. Lubicz 25

31-503 Kraków

Opinia pozytywna.

_

27.

Starosta Powiatu Olkuskiego - Geolog Powiatowy

ul. Mickiewicza 2

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna.

 

_

 

28.

Starosta Powiatu Olkuskiego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Mickiewicza 2

32-300 Olkusz

29.

Marszałek Województwa Małopolskiego - Geolog Wojewódzki

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

W zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 przekazuje według kompetencji do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

_

30.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

Opinia pozytywna.

_

31.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Opinia pozytywna

 (art. 18, ust.3 Ustawy o rewitalizacji)

_

32.

Nadleśnictwo Olkusz

ul. Łukasińskiego 3

32-300 Olkusz

Opinia pozytywna.

_

 

33.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ul. Św. Huberta 43/45

40-543 Katowice

Przekazanie wniosku dotyczącego opiniowania  do organu właściwego – Nadleśnictwo Olkusz.

_

 


 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 

 

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza 2016-2016 - dokument po przeprowadzonych konsultacjach

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Do konsultacji przystąpiono na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9. października
2015 r., w związku z Uchwałą nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) w formie:

 1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostały założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza 2016-2026 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty miały na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.
  Harmonogram spotkań warsztatowych:

a)      31.08.2016 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Kantego 5, Olkusz) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Centrum, Wschód, Śródmieście, Skalskie
i Słowiki
;

b)      31.08.2016 o godzinie 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Integracyjny
nr 1
(ul. Kochanowskiego 2, Olkusz)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Czarna Góra, Pakuska i Młodych;

c)      05.09.2016 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Troksie (Troks 43) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Troks;

d)      05.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kosmolowie
(Kosmolów 44) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Kosmolów oraz Zadole Kosmolowskie;

e)      06.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach (ul. Krakowska 51, Gorenice)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Gorenice;

 1. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2016 r. do Urzędu Miasta
  i Gminy w Olkuszu
  drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta były dostępne od dnia 26 sierpnia 2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026") oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Ponadto formularz konsultacyjny oraz ankietę można było pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu.

Ad. 1.

Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na stronie BIP Urzędu.

Ad.2.

Celem ankiety konsultacyjnej było pozyskanie opinii na temat projetu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W czasie trwania konsultacji wpłynęło 81 ankiet

Przedmiotem ankiet były następujące pytania:

Pytanie nr 1: Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć społecznych – miękkich w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Olkusz

Zajęto następujące stanowiska:

Uzyskano 76 odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam”,

4 odpowiedzi „Raczej się zgadzam”

Do pytania nr 1 wpłynęły następujące uwagi: 

- uwaga o treści: „Przedsięwzięcia realizowane w GPR skierowane są w zasadzie na miasto Olkusz. Nie ujęte są obszary wiejskie, które również wymagają wsparcia”

- uwaga o treści: „Mały udział terenów wiejskich w programie”

- uwaga o treści: „Uważam, że rewitalizacją objęte powinno być całe Osiedle Młodych w Olkuszu, Stanowi całość i negatywne zjawiska odnoszą się do całego obszaru”

Pyt nr 2  : Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedsięwzięć inwestycyjnych – twardych w podobszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Olkusz

Zajęto następujące stanowiska:

Uzyskano 80 odpowiedzi „raczej się zgadzam”,

1 odpowiedź „Raczej się nie zgadzam”

Do pytania nr 2 wpłynęły następujące uwagi:

- 75 uwag o treści: „Wnioskuję o wprowadzenie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 pozycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią  i skocznią przy Szkole Podstawowej nr 1im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu”.

- 1 uwaga o treści: „Przedsięwzięcia realizowane w GPR skierowane są w zasadzie na miasto Olkusz. Nie ujęte są obszary wiejskie, które również wymagają wsparcia”

- 1 uwaga o treści: „Mały udział terenów wiejskich w programie”

- 1 uwaga o treści: „Uważam, że rewitalizacją objęte powinno być całe Osiedle Młodych w Olkuszu, Stanowi całość i negatywne zjawiska odnoszą się do całego obszaru”

 

Uwag składanych przez mieszkańców i instytucje Miasta i Gminy Olkusz na formularzu:  „Formularz konsultacyjny projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026” - Wpłynęło 110 formularzy. Wykaz zgłoszonych uwag wraz ze sposobem odniesienia się do uwag w załączeniu.

 

Załącznik

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Herb Gminy Olkusz

 

 

 

 

 

Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

Aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z wynikami pracy warsztatowej stworzono mapę dostępną pod adresem: http://www.goo.gl/pP48fM, która prezentuje wszystkie oznaczenia (problemy i pomysły działań) w podobszarach rewitalizacji.

____________________________________________________________________________________________________________

 

W najbliższą środę 31 sierpnia odbędą się pierwsze spotkania warsztatowe dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Konsultacje społeczne będą dotyczyły konkretnych zidentyfikowanych obszarów kryzysowych. Prezentujemy ich szczegółowy harmonogram oraz założenia dokumentu. Zachęcamy także do wypełnienia ankiety konsultacyjnej i zgłaszania uwag z wykorzystaniem udostępnionych formularzy.

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2016 jest dokumentem, na którego bazie w przyszłości Gmina Olkusz będzie podejmować działania obejmujące strefę społeczną, gospodarczą, środowiskową i techniczną. Celem jest ożywienie wyznaczonych obszarów kryzysowych oraz redukowanie zidentyfikowanych problemów.

Harmonogram spotkań warsztatowych:

 1. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Kantego 5, Olkusz) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Centrum, Wschód, Śródmieście, Skalskie
  i Słowiki
  ;
 2. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Integracyjny
  nr 1
  (ul. Kochanowskiego 2, Olkusz)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Czarna Góra, Pakuska i Młodych;
 3. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Troksie (Troks 43) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Troks;
 4. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Kosmolowie
  (Kosmolów 44) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Kosmolów oraz Zadole Kosmolowskie;
 5. 06.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach (ul. Krakowska 51, Gorenice)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Gorenice;

Do pobrania:


 

19.08.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Uchwałą nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) w formie:

 1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza 2016-2026 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty maja na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.
  Harmonogram spotkań warsztatowych:
  1. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Kantego 5, Olkusz) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Centrum, Wschód, Śródmieście, Skalskie
   i Słowiki
   ;
  2. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Integracyjny
   nr 1
   (ul. Kochanowskiego 2, Olkusz)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Czarna Góra, Pakuska i Młodych;
  3. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Troksie (Troks 43) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Troks;
  4. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
   w Kosmolowie
   (Kosmolów 44) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Kosmolów oraz Zadole Kosmolowskie;
  5. 06.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach (ul. Krakowska 51, Gorenice)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Gorenice;
 2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 26 sierpnia 2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026") oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik


19.08.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r.,  oraz Uchwałą nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) w formie:

 1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza 2016-2026 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty maja na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.
  Harmonogram spotkań warsztatowych:
  1. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Kantego 5, Olkusz) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Centrum, Wschód, Śródmieście, Skalskie
   i Słowiki
   ;
  2. 31.08.2016 o godzinie 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Integracyjny
   nr 1
   (ul. Kochanowskiego 2, Olkusz)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny osiedli Czarna Góra, Pakuska i Młodych;
  3. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Troksie (Troks 43) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Troks;
  4. 05.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
   w Kosmolowie
   (Kosmolów 44) – dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Kosmolów oraz Zadole Kosmolowskie;
  5. 06.09.2016 o godzinie 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach (ul. Krakowska 51, Gorenice)– dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny sołectwa Gorenice;
 2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
  i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2016 r. do Urzędu Miasta
  i Gminy w Olkuszu
  drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 26 sierpnia 2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026") oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik

GPR


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

W związku z  Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. 

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Olkusz, został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej analizy. Analiza obejmowała negatywne zjawiska ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.  

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza zostanie opracowany dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r.

Obszar rewitalizacji charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Olkusz został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać nagromadzeniu się ww. negatywnych zjawisk społecznych, a także negatywnym zjawiskom takim, jak: wysoki stopień zużycia technicznego zabudowy miejskiej i przestrzeni urbanistycznej, degradacja obiektów o wartościach kulturowych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza jako wieloletniego programu działań, zmierzającego do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik


 

Uchwała Nr XIX/307/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Ogłoszenie: 20.06.2016

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

W związku z  Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

 

Obszar zdegradowany na terenie Gminy Olkusz wyznaczony został na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

W granicach obszaru zdegradowanego został wyodrębniony obszar rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy.

Po wprowadzeniu zmian w projekcie uchwały wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 03.03.2016 – 04.04.2016 r wyznaczony obszar zdegradowany zamieszkały jest przez 53,35% mieszkańców gminy oraz obejmuje 4,20% jej powierzchni, natomiast obszar rewitalizacji zamieszkały  jest przez 28,44% mieszkańców oraz stanowi 2,54% powierzchni Gminy Olkusz.

W celu skutecznego, długofalowego i kompleksowego zapobiegania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik


 

Obwieszczenie: 20.06.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

 

Obszar zdegradowany na terenie Gminy Olkusz wyznaczony został na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

W granicach obszaru zdegradowanego został wyodrębniony obszar rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy.

Po wprowadzeniu zmian w projekcie uchwały wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 03.03.2016 – 04.04.2016 r wyznaczony obszar zdegradowany zamieszkały jest przez 53,35% mieszkańców gminy oraz obejmuje 4,20% jej powierzchni.

Obszar rewitalizacji zamieszkały  jest przez 28,44% mieszkańców oraz stanowi 2,54% powierzchni Gminy Olkusz.

W celu skutecznego, długofalowego i kompleksowego zapobiegania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik


 

UCHWAŁA NR XVII/286/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 __________________________________________________________________________________________________________

Informacja podsumowująca przebieg spotkania - 14.04.2016 r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu

Spotkanie dotyczyło prezentacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji  - w związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz

 

W dniu 14.04.2016 r. o godz. 18.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej. Konsultacje przeprowadzone były od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r .

 

Na spotkanie zaproszono (poprzez ogłoszenia zamieszczone: w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej UMIG Olkusz i podmiotowej stronie w BIP) wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz oraz osoby zainteresowane.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób (organizatorzy oraz wykonawcy) - lista obecności stanowi załącznik do niniejszej informacji – załącznik dostępny w p. 334, UMiG Olkusz). Na spotkanie nie przybyli mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz.

 

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

                        /-/ Katarzyna Tokarska

 

__________________________________________________________________________________________________

Informacja podsumowująca

przebieg spotkania, które odbyło się w dniu 14.04.2016 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu

Spotkanie dotyczyło prezentacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji  - dokumentu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz określenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

W dniu 14.04.2016 r. o godz. 16.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Celem spotkania było również określenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których zadaniem będzie wyprowadzenie danych obszarów ze stanu kryzysowego.

Na spotkanie zaproszono (poprzez ogłoszenia, obwieszczenia, informację prasową, zaproszenia imienne) radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Organizacje Społeczne i Pozarządowe, Kluby Sportowe, Organizacje Przedsiębiorców, wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Olkusz, instytucje zlokalizowane na obszarze rewitalizacji oraz powołany w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zespół roboczy (w spotkaniu wzięło udział 45 osób - lista obecności stanowi załącznik do niniejszej informacji – załącznik dostępny w p. 334, UMiG Olkusz).

Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Motyczyńska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. Komunalnych. Burmistrz przybliżyła ustawę o rewitalizacji, szczegółowo wyjaśniając definicję obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podkreśliła, że celem spotkania będzie określenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których zadaniem będzie wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze, ale także programy działań społecznych, edukacyjnych czy też kulturalnych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa – Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza  na lata 2016-2026.

Wyczerpująco przedstawiono sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz wytyczenia obszaru rewitalizacji – metodykę prowadzenia prac i analizę wskaźnikową, pozwalającą na wskazanie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Omówiono również szczegółowo przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej  (konsultacje prowadzone były od dnia 3 marca do 4 kwietnia 2016 r.). Wykonawca przeanalizował każdą zgłoszoną uwagę. Wykaz uwag, wraz ze sposobem odniesienia się do nich, został zamieszczony na stronie internetowej UMiG Olkusz, zakładka Gminny Program Rewitalizacji oraz w BIP Urzędu w dniu 14.04.2016 r.

Ponadto omówiono szczegółowo, jakie elementy powinien zawierać Gminny Program Rewitalizacji, typy podmiotów, biorących udział w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, a także modele zarządzania przedsięwzięciami.

Na spotkaniu również został rozdysponowany formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, który został wcześniej omówiony na przykładzie konkretnych zadań (formularz został również zamieszczony na stronie internetowej UMiG Olkusz, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji).

Instytut Rozwoju Miast podał również przykłady projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane, a znajdują się na obszarze rewitalizacji.

Na spotkaniu przedstawiono również możliwości dofinansowania zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Motyczyńska, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych dziękując obecnym zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych etapach prac i składania formularzy zgłoszeniowych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

                        /-/ Katarzyna Tokarska

 

___________________________________________________________________________________________________

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026

 

POBIERZ


Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - dokument po konsultacjach społecznych

Czytaj więcej...


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz

Przedmiotem konsultacji społecznych było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Konsultacje prowadzone były od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r . w następujących formach:

Spotkań w dniu 03.03.2016 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:
-spotkania o godz. 13.00, na które zaproszono (poprzez ogłoszenia, obwieszczenia, informację prasową, zaproszenia imienne) radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Organizacje Społeczne i Pozarządowe, Kluby Sportowe, Organizacje Przedsiębiorców oraz powołany w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zespół roboczy oraz przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu i Komendy Powiatowej Policji - sprawozdanie z przebiegu spotkania zostało zamieszczone (w dniu 10.03.2016 r.) na stronie internetowej UMiG Olkusz, zakładka Gminny Program Rewitalizacji oraz w BIP urzędu

-spotkania otwartego o godz. 15.30 z mieszkańcami Miasta i Gminy w Olkuszu – mieszkańców zaproszono poprzez ogłoszenia, obwieszczenia, informację prasową oraz informacją przekazaną przez stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – sprawozdanie z przebiegu spotkania zostało zamieszczone (w dniu 10.03.2016 r.) na stronie internetowej UMiG Olkusz, zakładka Gminny Program Rewitalizacji oraz w BIP urzędu

2.Uwag składanych przez mieszkańców i instytucje Miasta i Gminy Olkusz na formularzu:  Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz

Przedmiotem ankiet były następujące pytania:

Pytanie nr 1: Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Olkusz

Pyt nr 2  : Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz

W dniach od 04.03 – 04.04.2016 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 17 ankiet, w których zaprezentowano następujące stanowiska:

 

Ad pytanie nr 1:

Uzyskano:            13 odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam”

                               2 odpowiedzi „Raczej się zgadzam”

                               1 odpowiedź „Nie mam zdania”

                               1 odpowiedź „Raczej się nie zgadzam”

Ad pytanie nr 2:

Uzyskano:            11 odpowiedzi „Zdecydowanie się nie zgadzam”

                               2 odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam”

                               2 odpowiedzi „Raczej się nie zgadzam”

                               1 odpowiedź „Nie mam zdania”

                               1 odpowiedź „Raczej się nie zgadzam”

 

3.Uwag składanych przez mieszkańców i instytucje Miasta i Gminy Olkusz na formularzu:  Formularz zgłaszania uwag dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz

Wpłynęło 17 formularzy, w tym 1 zawierający informację „brak uwag”. Wykaz zgłoszonych uwag wraz ze sposobem odniesienia się do uwagi w załączeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., w dniu 08.04.2016 r. poinformował poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz z BIP Urzędu o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz oraz zaprosił wszystkich mieszkańców  i osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 14.04.2016 na godzinę 18.00 do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (Sala Narad), na którym Instytut Rozwoju Miast (wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza) przedstawi obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – uwzględniający zasadne uwagi zgłoszone podczas prowadzonych konsultacji społecznych.

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

                               /-/ Katarzyna Tokarska

Załącznik:

Olkusz-uwagi


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w związku z Ustawą o rewitalizacji
z dnia 9. października 2015 r., informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

 

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

Konsultacje prowadzone były od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r .

W związku z powyższym serdecznie zapraszam mieszkańców i osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 14.04.2016 na godzinę 18.00 do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (Sala Narad), na którym Instytut Rozwoju Miast (wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza) przedstawi obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – uwzględniający zasadne uwagi zgłoszone podczas prowadzonych konsultacji społecznych.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w BIP Urzędu
w dniu 14.04.2016 r. zostaną zamieszczone informacje na temat wyznaczonych obszarów.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik

 

 

Olkusz dn. 03.03.2016 r.

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla których sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

 

W dniu 03.03.2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla których sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Na spotkanie zaproszono (poprzez ogłoszenia, obwieszczenia, informację prasową) wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz (w spotkaniu wzięło udział 6 osób - lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu – załącznik dostępny w p. 334, UMiG Olkusz).

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik, który na wstępie podziękował wszystkim obecnym mieszkańcom za przybycie i żywe zainteresowanie sprawami Gminy.

Spotkanie rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, które będą trwały do dnia 4. kwietnia 2016 r.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa – Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026.

Podobnie jak poprzednie spotkanie o godz 13.00 - spotkanie miało charakter otwartej debaty dotyczącej wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyczerpująco przedstawiono sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz wytyczenia obszaru rewitalizacji – omówiono metodykę prowadzenia prac i analizę wskaźnikową pozwalającą na wskazanie wymienionych obszarów. Dane pochodziły z instytucji publicznych, wśród mieszkańców Gminy Olkusz (od 15.01.2016r. do 15.02.2016 r.) przeprowadzono również badanie ankietowe, w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji 2016 -2026 – badanie miało charakter pomocniczy.

W oparciu o Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), wyjaśniono założenia rewitalizacji, a także postępowanie przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

Na spotkaniu również została rozdysponowana ankieta konsultacyjna, której celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego w projekcie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Miasta i Gminy Olkusz, a także formularz zgłaszania uwag do wyznaczonych obszarów.

Ankieta konsultacyjna oraz formularz zgłaszania uwag zostały również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026” oraz BIP Urzędu – można je pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu lub wysłać drogą elektroniczną.

Po zakończeniu prelekcji Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa głos zabrały osoby z Sali.

Zadano następujące pytania:

 1. Dlaczego obszar wsi Niesułowice nie został ujęty w obszarze zdegradowanym – jest tam 13ulic i tylko jedna wyremontowana oraz 13 ha nieużytków?
 2. Jak będą wyglądały dalsze prace nad GPR-em?
 3. Na czym polegała rola ankiet, jaki miały wpływ na wyznaczenie poszczególnych obszarów?
 4. Czy tereny, które nie znalazły się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji będą miały szansę na realizację zadań objętych GPR-em?
 5. Dlaczego obszar nr 21,18 i 20 znalazł się poza obszarem rewitalizacji, a w obszarze znalazła się jednostka nr 19 czyli zabudowa jednorodzinna?

 

Na wszystkie pytania przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

 

Ad. 1

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji został wytyczony na podstawie Ustawy o rewitalizacji.

Wyjaśniono, że przy wyznaczaniu poszczególnych jednostek na terenie miasta i Gminy Olkusz brano pod uwagę wskaźniki jednakowe dla poszczególnych wyznaczonych jednostek tj. wartości wybranych wskaźników dla każdego z negatywnych zjawisk, w wyznaczonych jednostkach urbanistycznych. Następnie znormalizowano wartości wskaźników. Czynność ta polega na odjęciu od zmiennych ich średnich arytmetycznych, a następnie podzieleniu otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe.

Ustawodawca wyznaczył ściśle kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Jeśli chodzi o drogi lokalne - należy poszukać innych możliwości, programów z których można poszukać środków na ich naprawę. Tereny nieużytków natomiast nie są terenem poprzemysłowym, Gmina zgłosiła ten teren jednak brak jest podstawy do jego włączenia do obszarów rewitalizacji.

 

Ad.2

Dalsze prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026 przebiegały będą zgodnie z przyjętym harmonogramem, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Olkusza. Etapy prac zostały omówione. Po uchwaleniu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji prace polegać będą na wyborze konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach między innymi kolejnych konsultacji społecznych.

 

Ad. 3

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone od 15.01.2016r. do 15.02.2016 r. wśród mieszkańców gminy Olkusz, w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji 2016 -2026. Podstawowym celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie obszarów problemowych według odpowiedzi mieszkańców. Nadesłano 174 ankiet oraz 1 uwagę, 172 - rozpatrywano pozytywnie, 2 - odrzucono ze względu na wybór więcej niż 1 obszaru gminy. Ankiety nie były wskaźnikiem wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a jedynie materiałem pomocniczym.

 

Ad. 4

Tereny, które nie znalazły się w granicach obszaru rewitalizacji nie zostaną objęte przygotowywanym GPR-em. Jednakże trwa okres konsultacji wyznaczonego obszaru – można zgłaszać pisemne uwagi na zamieszczonych ankietach i formularzach.

 

Ad. 5

Omówiono szczegółowo pozyskane dane i metodologię wyliczeń z uwzględnieniem obszarów zapytania. O wyznaczeniu obszarów i ich kształcie zadecydowała koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego.

 

Kończąc spotkanie przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast omówili procedury konsultowania projektu poprzez formularz zgłaszania uwag oraz ankietę konsultacyjną. Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej na dostępnych formularzach (formularze oraz ankiety rozdano podczas spotkania, zamieszczone również zostały na stronie internetowej UMiG Olkusz w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, a także w BIP Gminy Olkusz. Konsultacje społeczne projektu trwają od dnia 3.03.2016 do dnia 4.04.2016 r).

Wypełniony formularz uwag oraz ankietę można przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „rewitalizacja”, bądź złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

                        /-/ Katarzyna Tokarska

 

 

Olkusz dn. 03.03.2016 r.

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla których sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

 

W dniu 03.03.2016 r. o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla których sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Na spotkanie zaproszono (poprzez ogłoszenia, obwieszczenia, informację prasową, zaproszenia imienne) radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Organizacje Społeczne i Pozarządowe, Kluby Sportowe, Organizacje Przedsiębiorców oraz powołany w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zespół roboczy oraz przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu i Komendy Powiatowej Policji (w spotkaniu wzięło udział 46 osób - lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu – załącznik dostępny w p. 334, UMiG Olkusz).

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik, który podkreślił, iż zgodnie z ww. ustawą został wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony został obszar rewitalizacji - na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza. Spotkanie rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, które będą trwały do dnia 4. kwietnia 2016 r.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa – Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Spotkanie miało charakter otwartej debaty dotyczącej wyznaczonego w projekcie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyczerpująco przedstawiono sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz wytyczenia obszaru rewitalizacji – omówiono metodykę prowadzenia prac i analizę wskaźnikową pozwalającą na wskazanie wymienionych obszarów. Dane pochodziły z instytucji publicznych, wśród mieszkańców Gminy Olkusz (od 15.01.2016r. do 15.02.2016 r.) przeprowadzono również badanie ankietowe, w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji 2016 -2026 – badanie miało charakter pomocniczy.

W oparciu o Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), wyjaśniono założenia rewitalizacji, a także postępowanie przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 – planowany przebieg prac.

Na spotkaniu również została rozdysponowana ankieta konsultacyjna, której celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego w projekcie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Miasta i Gminy Olkusz, a także formularz zgłaszania uwag do wyznaczonych obszarów.

Ankieta konsultacyjna oraz formularz zgłaszania uwag zostały również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026” oraz BIP Urzędu – można je pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu lub wysłać drogą elektroniczną.

Po zakończeniu prelekcji Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa głos zabrały osoby z Sali.

Zadano następujące pytania:

 1. Czy możliwe jest porównanie obszarów pod względem analizy wskaźników, które odegrały główną rolę przy ich wyznaczaniu.
 2. Czy można przeanalizować wybrany/przykładowy obszar pod kątem wybranych wskaźników?
 3. Na czym polegała rola ankiet?
 4. Jaka była metodologia doboru wskaźników dla poszczególnych obszarów?
 5. W jaki sposób pozyskiwano dane?
 6. Czy możliwe będzie dysponowanie danymi zebranymi przez Instytut Rozwoju Miast przez poszczególne osoby/mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić uwagi do przedstawionego materiału?
 7. Czy wyodrębnione wskaźniki mają taką samą wagę?
 8. Czy można wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji biorąc pod uwagę wskaźniki inne niż społeczne?
 9. Dlaczego w obszarach rewitalizacji nie została uwzględniona dolina rzeki Baby?
 10. Dlaczego wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Olkusz obejmuje jedynie 28% ludności Gminy Olkusz, a ustawa dopuszcza 30%?
 11. Czy przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji brano pod uwagę obszary wcześniej już zrewitalizowane?
 12. Na czym będzie polegała rewitalizacja społeczna?
 13. Czy przy wyznaczaniu obszarów brano pod uwagę rozmieszczenie placówek społecznych, klubów osiedlowych, świetlic?
 14. Czy możliwa będzie realizacja przedsięwzięć przez np. instytucje/organizacje społeczne znajdujące się poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji w ramach GPR-u?
 15. Jak ważną rolę przy wyznaczaniu granic obszaru rewitalizacji odegrał czynnik kulturowy?
 16. Czy w ramach GPR-u będzie możliwe prowadzenie działań obejmujących obszar szerszy niż wyznaczony?
 17. Kiedy będzie można zgłaszać uwagi do wyznaczonych obszarów i w jakiej formie?

 

Na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi udzieliła Kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego i Komunikacji S-2, koordynator projektu - mgr Dorota Szlenk- Dziubek.

 

Ad. 1

Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast przeprowadzili porównanie wybranych jednostek/obszarów. Ponadto wyjaśniono, że przy wyznaczaniu poszczególnych jednostek na terenie miasta i Gminy Olkusz brano pod uwagę wskaźniki jednakowe dla poszczególnych wyznaczonych jednostek tj. wartości wybranych wskaźników dla każdego z negatywnych zjawisk, w wyznaczonych jednostkach urbanistycznych. Następnie znormalizowano wartości wskaźników. Czynność ta polega na odjęciu od zmiennych ich średnich arytmetycznych, a następnie podzieleniu otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. Wysokie wartości wskaźników odzwierciedlają kryzys w poszczególnych sferach. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu. Wartości znormalizowanych wskaźników sfery społecznej we wszystkich jednostkach urbanistycznych zostały uśrednione tak by uzyskać jeden wskaźnik syntetyczny. W gminie Olkusz wskazano 37 jednostek jako obszar zdegradowany, w tym 33 jednostki na obszarze miasta oraz 4 jednostki na obszarach wiejskich.

 

Ad.2

Instytut Rozwoju Miast dokonał analizy pod względem wybranych wskaźników na przykładzie jednostki nr 22, a także przeanalizowano wybrane obszary rewitalizacji na przykładzie wskaźnika poziomu przestępczości – dane wyjściowe zostały pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

 

Ad. 3

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone od 15.01.2016r. do 15.02.2016 r. wśród mieszkańców gminy Olkusz, w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji 2016 -2026. Podstawowym celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie obszarów problemowych według odpowiedzi mieszkańców. Nadesłano 174 ankiet oraz 1 uwagę, 172 - rozpatrywano pozytywnie, 2 - odrzucono ze względu na wybór więcej niż 1 obszaru gminy. Ankiety nie były wskaźnikiem wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a jedynie materiałem pomocniczym.

 

Ad. 4

Metodologię doboru wskaźników dla poszczególnych obszarów zaprezentowano poprzez diagnozę

służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Analizie podlegały dane dostępne dla wszystkich wyznaczonych jednostek urbanistycznych.

 

Ad. 5

Dane pozyskiwano od zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz instytucji publicznych, a także Urzędu Statystycznego w Krakowie.

 

Ad. 6

Dysponowanie danymi zebranymi przez Wykonawcę nie będzie możliwe ze względu na fakt, iż niektóre z nich stanowią dane wrażliwe przekazane jedynie przez ww. instytucje na podstawie Ustawy o rewitalizacji do celów opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza 2016 – 2026.

 

Ad. 7

Waga poszczególnych, wyznaczonych wskaźników jest taka sama przy wyodrębnianiu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

 

Ad.8

Ustawodawca wyznaczył ściśle kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

 

Ad. 9

Obszary wyznaczono na podstawie ściśle określonej, przedstawionej metodologii i wyznaczonych wskaźników, przy czym najważniejszą rolę odgrywa koncentracja negatywnych zjawisk społecznych. Niezamieszkałe tereny można włączyć pod warunkiem, iż są to obszary poprzemysłowe i działania możliwe do przeprowadzenia na tym terenie przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze kryzysowym. Natomiast do wyznaczonego obszaru można składać pisemne uwagi, zawierające pisemne uzasadnienie zmian, biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Ustawie o rewitalizacji.

 

Ad. 10

Wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Olkusz obejmuje 28 % liczby mieszkańców Gminy, dodanie kolejnego obszaru skutkowałoby przekroczeniem określonych w Ustawie (Art. 10) wytycznych tj. „obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy”.

 

Ad. 11

Podstawą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji były zgodnie z wytycznymi dane statystyczne.

 

Ad.12

Rewitalizacja społeczna służyć ma wyeliminowaniu negatywnych zjawisk z tej sfery. Chodzi o wytworzenie procesów wspomagających rozwój społeczny, działania i tworzenie możliwości do przedsięwzięć i powstawania przedsiębiorstw. Bardzo ważna jest poprawa bezpieczeństwa na osiedlach czy też tworzenie świetlic środowiskowych. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą warsztaty mające na celu identyfikację najistotniejszych problemów.

 

Ad. 13

Należy pamiętać, że rewitalizacja nie rozwiąże wszystkich problemów. Przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji brano pod uwagę wskaźniki zawarte w Ustawie.

 

Ad. 14

Nie da się odpowiedzieć na przedmiotowe pytanie – należy doprecyzować rodzaj przedsięwzięcia, beneficjenta oraz rodzaj środków o jakie będzie można się ubiegać.

 

Ad.15

Czynnik kulturowy przy wyznaczaniu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji był brany pod uwagę, stanowił jeden z obowiązkowych wskaźników, jednak nie był on decydujący - postępowano zgodnie z przyjętą i przedstawioną na początku spotkania metodologią, zawartą w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

 

Ad. 16

Zgodnie z Ustawą GPR ma obejmować zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki mające wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego – działania te mogą być realizowane poza obszarem wyznaczonym, jednakże są uwarunkowane ich oddziaływaniem na wyznaczony obszar rewitalizacji.

 

Ad 17

Omówiono procedury konsultowania projektu poprzez formularz zgłaszania uwag oraz ankietę konsultacyjną. Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej na dostępnych formularzach (formularze oraz ankiety rozdano podczas spotkania, zamieszczone również zostały na stronie internetowej UMiG Olkusz w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, a także w BIP Gminy Olkusz. Konsultacje społeczne projektu trwają od dnia 3.03.2016 do dnia 4.04.2016 r).

Wypełniony formularz uwag oraz ankietę można przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „rewitalizacja”, bądź złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Spotkanie zakończył Pan Burmistrz Roman Piaśnik, dziękując obecnym zaprosił do uczestnictwa w kolejnych etapach prac.

 

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

                        /-/ Katarzyna Tokarska

 

 

 

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego

 

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026, który tworzony jest na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajduje się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r w formie:

 

 1. Spotkań w dniu 3 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Sala Narad), na których omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy.

 

Harmonogram spotkań:

 

godzina

Interesariusze:

Spotkanie 1

(grupy przedstawicielskie)

13.00

Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Przewodniczący Osiedli, Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorców, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, Zespół roboczy

Spotkanie 2

15.30

Wszyscy Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz

 

 1. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne poniżej

Formularz konsultacyjny oraz ankietę można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz w pokoju 334 w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane, uwagi opinie i propozycje:

- z datą wpływu przed dniem 3 marca 2016 r. oraz po dniu 4 kwietnia 2016 r.

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza

 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r w formie:

 1. Spotkań w dniu 3 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (Sala Narad), na których omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy.
  Harmonogram spotkań:
  1. Spotkanie 1, godzina 13.00 (grupy przedstawicielskie):
   Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Przewodniczący Osiedli, Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorców, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, Zespół roboczy
  2. Spotkanie 2, godzina 15.30:
   Wszyscy Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz
 2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 3 marca 2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026") oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik


 

Herb Gminy Olkusz

PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU ANKIETY W RAMACH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016 – 2026

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026 – termin składania do dnia 15. lutego 2016 r.

Tutaj możesz pobrać ankietę

Załączona ankieta pozwoli na delimitację obszarów zdegradowanych.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (dziennik podawczy) lub wysłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W związku z przystąpieniem Gminy Olkusz do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, tworzonym zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. zostanie wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony zostanie obszar rewitalizacji. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza. W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć, których celem będzie wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Gminny Program Rewitalizacji Olkusza umożliwi również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania.


Informacja podsumowująca
przebieg otwartej debaty w związku z przystąpieniem Gminy Olkusz do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026

W dniu 28.01.2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyła się otwarta debata w związku z przystąpieniem Gminy Olkusz do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, tworzonym zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r. Na debatę zaproszono wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz (poprzez ogłoszenia i obwieszczenia), radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, Organizacje Społeczne i Pozarządowe, Kluby Sportowe, Organizacje Przedsiębiorców oraz powołany w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zespół roboczy (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu – załącznik dostępny w p. 334, UMiG Olkusz).
Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Roman Piaśnik, który podkreślił, iż zgodnie z ww. ustawą zostanie wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony zostanie obszar rewitalizacji. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza. W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć, których celem będzie wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Gminny Program Rewitalizacji Olkusza umożliwi również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa – Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026. Wyczerpująco przedstawiono Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), założenia rewitalizacji, a także postępowanie przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 – planowany przebieg prac.
Na spotkaniu rozdysponowano ankietę, która pozwoli na delimitację obszarów zdegradowanych, z prośbą o przekazanie jej w lokalnych środowiskach. Ankieta została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026" oraz BIP Urzędu – można ją pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy W Olkuszu lub wysłać drogą elektroniczną.
Po zakończeniu prelekcji Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa głos zabrały osoby z Sali.
Zadano następujące pytania:
1. Czy można bardziej uszczegółowić otrzymaną ankietę? Pytania w niej zawarte uznano za zbyt ogólne.
2. Czy zabezpieczono fundusze na zadania zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji?
3. Na czym będzie polegała delimitacja obszarów?
4. Jaka będzie płaszczyzna współpracy pomiędzy realizatorami przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji a organizacjami pozarządowymi? Kto może być beneficjentem projektów?

Na wszystkie pytania wyczerpujących odpowiedzi udzieliła Kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego i Komunikacji S-2, koordynator projektu - mgr Dorota Szlenk- Dziubek.
Ad. 1
Ankieta została przygotowana na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza, jej wyniki pozwolą określić obszary zdegradowane na potrzeby procesu rewitalizacji. Dopiero w późniejszym okresie, po wyznaczeniu danych obszarów na podstawie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych, wymienionych w ankiecie, możliwe będzie określenie szczegółowych potrzeb.
Ad.2
By mówić o zabezpieczeniu środków na realizacje zadań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, należy najpierw wyznaczyć obszar zdegradowany, a co za tym idzie wskazać obszar rewitalizacji dla którego utworzony będzie Gminny Program Rewitalizacji, zawierający konkretne zadania w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Na podstawie charakteru tych zadań możliwe będzie określenie rodzaju funduszy z jakich możliwe będzie uzyskanie wsparcia na ich realizację.
Ad. 3
Obszar zdegradowany wyznaczony zostanie na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej w oparciu o zebrane dane będące w posiadaniu instytucji publicznych i pochodzące z zebranych ankiet.
Ad. 4
Płaszczyzna współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a realizatorami przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji będzie możliwa do szczegółowego określenia na dalszym etapie programu po wyszczególnieniu przedsięwzięć, które zostaną tam ujęte, na które zostanie zgłoszone zapotrzebowanie przez mieszkańców zdegradowanych terenów.

Następnie głos zabrała Pani Jolanta Motyczyńska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. Komunalnych – podkreśliła niezwykle istotną rolę społeczeństwa w procesie rzetelnego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na podstawie przeprowadzanych konsultacji i spotkań, zasygnalizowała istotę wypełniania i składania ankiet dotyczących delimitacji obszaru kryzysowego, gdyż będzie to miało bezpośrednie przełożenie na działania Gminy nie tylko w zakresie realizowanych projektów, ale również na plany zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie zakończył Pan Burmistrz Roman Piaśnik, dziękując obecnym, zwrócił uwagę, że skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Sporządził: Kierownik Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej
/-/ Katarzyna Tokarska


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Gmina Olkusz przystępuje do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej zostanie wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony zostanie obszar rewitalizacji. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza.

W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych czy też kulturalnych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Olkusza powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania.

W związku z powyższym zapraszam do odwiedzin strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz zakładki BIP Gminy Olkusz gdzie został zamieszczony harmonogram prac nad GPR-em oraz ankieta na temat identyfikacji obszarów problemowych i pomysłów wyprowadzenia danego terenu z sytuacji kryzysowej.

Termin zbierania ankiet – 15.02.2016 r.

Jednocześnie zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie, która odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik

Załączniki do pobrania:

Wypełnioną ankietę można przesłać do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu, bądź zeskanować i wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..