Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości   gruntowej o ogólnej powierzchni 12,6450ha położonej w Niesułowicach.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o ogólnej powierzchni 12,6450ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 506 o pow. 0,3720ha (RIVb – 0,0450ha, RV – 0,3270ha), 507/1 o pow. 0,2610ha (RV), 508 o pow. 0,2570ha (RV), 509 o pow. 0,1590ha (RV), 510/1 o pow. 0,3360ha (RV), 510/2 o pow. 0,2920ha (RV), 511 o pow. 0,4210ha (RV), 512 o pow. 0,0940ha, ( RV), 513 o pow. 0,0740ha (RV), 514 o pow. 0,2470ha (R V), 515 o pow. 0,0800ha (RV), 516 o pow.0,1210 ha (RV), 517 o pow.0,2560ha (RV), 518 o pow.0,2550ha (RV), 519 o pow.0,1580ha (RV), 520 o pow. 0,1660ha (RV), 521 o pow.0,3510ha (RV), 522 o pow. 0,1810ha (RV), 523 o pow.0,1490ha (RV), 524 o pow. 0,1000ha (RV), 525 o pow. 0,1000ha, (RV), 526 o pow. 0,0820ha (RV), 527 o pow.0,0910ha ( RV), 528 o pow. 0,0660ha ( RV), 529 o pow. 0,0760ha (RV), 530 o pow. 0,1510ha ( RV), 532 o pow. 0,1520ha (RV), 533 o pow. 0,1270ha (RV), 534 o pow. 0,1210ha (RV), 535 o pow. 0,1640ha (RV), 536 o pow. 0,1840ha( RV), 537 o pow. 0,2010ha (RV), 538 o pow. 0,1820ha (RV), 539 o pow. 0,0490ha (RV), 540 o pow. 0,0500ha (RV), 558 o pow. 0,1000ha (RV), 604 o pow. 0,2080ha (RV), 605 o pow. 0,3330ha (RV), 606 o pow. 0,2030ha (RV), 607 o pow. 0,4330ha (RV), 608 o pow. 0,1860ha (RV), 610 o pow. 0,2990ha (RV), 611 o pow. 0,1790ha (RV), 612 o pow. 0,1770ha (RV), 613 o pow. 0,1210ha (RV), 614 o pow. 0,1190ha (RV), 615 o pow. 0,1250ha (RV), 616 o pow. 0,2130ha (RV), 617 o pow. 0,5990ha (RV), 618 o pow. 0,1130ha (RV), 619 o pow. 0,1780ha (RV), 620 o pow. 0,1260ha (RV), 621 o pow. 0,1320ha (RV), 622 o pow. 0,1370ha (RV), 623 o pow. 0,0820ha (RV), 624 o pow. 0,0880ha (RV), 625 o pow. 0,1080ha (RV), 626 o pow. 0,1100ha (RV), 627 o pow. 0,1140ha (RV), 637 o pow. 0,2020ha (Ps), 638 o pow. 0,2020ha (RV), 639 o pow. 0,1660ha (RV), 640 o pow. 0,1560ha (RV), 641 o pow. 0,2530ha (RV), 642 o pow. 0,0920ha (RV), 643 o pow. 0,1730ha (RV), 644 o pow. 0,1750ha (RV), 645/1 o pow. 0,2040ha (RV - 0,1480ha, PS - 0,0560ha), 645/2 o pow. 0,2100ha (RV) - położone w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.03.2019r. z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
  Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.
 2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
  W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań (tj. w przypadku wyłonienia oferenta, realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.03.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w sali na parterze.
 2. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 3. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 08.03.2016r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niesułowicach.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
 7. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 8. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.226.
 9. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. (032) 6260226.