Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
ul. Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 5489/1 położonej w Olkuszu przy ul. Wapiennej.

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 5489/1 o pow. 807 m2, stanowiąca  własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00046361/6.

Działka położona w Olkuszu , przy ul. Wapiennej, o regularnym kształcie , zbliżonym do trapezu. W północnej części działki   ( od ul. Wapiennej) umieszczony jest wodociąg w 500, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku. Zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociągowych – odległość skrajni przewodu sieci wodociągowej w 500 od budynków winna wynosić 3,0 m. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. w Olkuszu zaleca zwiększenie odległości do 5,0 m. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej : sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i kanalizacyjnej. W północnej części działki występuje skarpa oraz podziemna sieć telekomunikacyjna.

Działka niezagospodarowana, zakrzewiona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz   tereny nie zabudowywane. Nieruchomość wolna od zobowiązań, wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami upłynął dnia 11.06.2015r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza – działka nr 5489/1 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „C26MJ ” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej ( przeznaczenie dopuszczalne m.in. budynki mieszkalno-usługowe z usługami nieuciążliwymi o charakterze podstawowym np. handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło ) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław I.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 96.400,00 zł netto ( słownie: dziewięćdziesiąt sześć   tysięcy czterysta złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  19.280,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) w terminie do  dnia 01.04.2016r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 5489/1.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem  przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i  jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie  licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu  rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka  iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku  osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014. Poz. 1380 ) wymagane  jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT ( 23% ) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy    przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.