Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Kieruje Urzędem przy pomocy:

- Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych,
- Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych,
- Sekretarza,
- Skarbnika.

 1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zadań Gminy określonych przepisami prawa,

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

5) określenie sposobu wykonywania uchwał,

6) gospodarowanie mieniem komunalnym,

7) wykonywanie budżetu,

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

9) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej,

10) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,

11) realizacja zadań pracodawcy w rozumieniu prawa pracy,

12) realizacja uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, Komendanta Straży Miejskiej oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

13) zapewnienie funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

14) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do ich wydawania,

15) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji ustawowo chronionych,

16) administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością bezpośrednio podporządkowanych mu Wydziałów:

1) Biuro Prawne,

2) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

3) Urząd Stanu Cywilnego,

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

6) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,

7) Straż Miejska,

8) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

9) Biuro Promocji i Informacji Publicznej

 

Zdjęcia do pobrania 123

Burmistrz przyjmuje strony w poniedziałki
(poza przypadającymi na ten dzień świętami)
w godzinach 14:00 - 16.00.


Marcin Wiercioch

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych należy w szczególności:

1) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w wykonywaniu zadań,

2) nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia, przyjmowania wniosków i przekazywanie danych do CEIDG w formie elektronicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw lokalnego transportu zbiorowego, organizacji współpracy międzynarodowej Gminy,

3) nadzorowanie realizacji zadań Gminy dotyczących spraw ogólnospołecznych, oświaty i szkolnictwa, kultury, czytelnictwa i bibliotek, sportu i rekreacji, opieki społecznej, promocji Gminy i informacji oraz sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizowaniem masowych imprez kulturalnych i sportowych,

4) współdziałanie w zakresie zadań wymienionych w pkt. 3 z gminnymi jednostkami organizacyjnymi: Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Galerią Sztuki Współczesnej BWA, Samorządowym Zespołem Edukacji, placówkami oświatowymi, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem,

5) nadzorowanie współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy,

6) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

7) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza,

8) nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:

1) Wydział Spraw Społecznych,

2) Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Oraz Jednostek Organizacyjnych:

  1. Miejski Ośrodek Kultury,
  2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
  3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5. Samorządowy Zespół Edukacji,
  6. Galeria Sztuki Współczesnej BWA.

 

Zastępca burmistrza przyjmuje strony w poniedziałki
(poza przypadającymi na ten dzień świętami)
w godzinach 13:30 - 16:00.

 


 

Dariusz Murawski

Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
 

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych należy w szczególności:

1) zastępowanie Burmistrza i Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych w czasie ich jednoczesnej nieobecności w wykonywaniu zadań,

2) nadzorowanie realizacji zadań Gminy dotyczących w szczególności zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną i gaz, zagospodarowania przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym,

3) nadzorowanie spraw związanych z organizacją systemu zamówień publicznych w Urzędzie,

4) współdziałanie w zakresie zadań wymienionych w pkt 2 ze spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy, prowadzącymi działalność komunalną oraz OTBS w Olkuszu Sp. z.o.o.,

5) nadzór i koordynacja w zakresie spraw dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności pochodzących z Funduszy Strukturalnych, w tym nadzór nad przygotowaniem dokumentów służących aplikacji do środków zewnętrznych, wdrażaniem, rozliczaniem tych środków, oraz monitoringiem projektów,

6) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
7) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza,

8) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wynikającym z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:

1) Wydział Drogowo-Inwestycyjny,

2) Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem,

3) Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,

4) Biuro Zamówień Publicznych,

5) Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej.

 

 

Zastępca burmistrza przyjmuje strony w poniedziałki
(poza przypadającymi na ten dzień świętami)
w godzinach 13:30-16:00.


Anna Straś

Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz
Powołana na stanowisko 1 października 2023 r.

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
2) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy,
3) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu gminy i przedkładanie go Burmistrzowi,
4) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy,
5) koordynacja przygotowywania okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Gminy,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
7) nadzór oraz współpraca z Biurem ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej i Wydziałem Spraw Społecznych w zakresie wydatkowania i rozliczania środków zewnętrznych,
8) załatwianie wszystkich spraw, do których maja zastosowanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych,
9) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza.

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:
1) Wydział Rachunkowości,
2) Wydział Podatków i Opłat,
3) Wydział Finansów i Budżetu.

 

Skarbnik przyjmuje strony w poniedziałki
(poza przypadającymi na ten dzień świętami)
w godzinach 13:30-16:00.


 

Katarzyna Bożek

Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz

1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) zastępowanie Burmistrza i Zastępców Burmistrza w czasie ich jednoczesnej nieobecności w wykonywaniu zadań,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz właściwej obsługi klientów poprzez koordynowanie działań i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz nadzór nad organizacją pracy i załatwiania spraw w Urzędzie,

3) podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji, metod i form działania Urzędu, a także kierowanie bieżącą pracą Urzędu,

4) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem przez wydziały materiałów pod obrady Rady Miejskiej,

5) nadzór nad rzetelnym oraz terminowym załatwianiem interpelacji, skarg i wniosków,

6) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie oraz nad prowadzeniem w Urzędzie spraw osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, koordynowanie i nadzorowanie działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzania wyborów do organów państwowych, samorządowych oraz sprawnego przeprowadzania referendów,

7) dbałość o należyty stan i wyposażenie siedziby Urzędu oraz jej bezpośredniego otoczenia,

8) nadzorowanie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu,

9) realizowanie polityki Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników w/w Urzędu, w zakresie wynikającym z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza, a także wydawanie postanowień i zaświadczeń w zakresie działania Gminy.

11) nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie spraw meldunkowych i dowodów osobistych.

 

2. Kierowanie pracą Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:

1) Wydział Spraw Obywatelskich,

2) Biuro ds. Osobowych i Płac,

 

 

3. Pełny zakres obowiązków i zadań oraz wymagania kwalifikacyjne Sekretarza określa Burmistrz w imiennej karcie opisu stanowiska pracy.”

 

Sekretarz przyjmuje strony w poniedziałki
(poza przypadającymi na ten dzień świętami)
w godzinach 13:30-16:00.