Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY Olkusz

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie cynkowni ogniowej w istniejącej hali produkcyjnej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21C, na działce nr 2176/2”

oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw.

Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr KE.604.151.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Z raportem jw. można zapoznać się w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 11.03.2016r. do 01.04.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 700 do 1700 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 11.03.2016r. do 01.04.2016r. do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Rynek 1, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jw. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza