Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./ oraz art. 49 KPA zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”
na wniosek p. Łukasza Wawszczaka [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej] – działającego z upoważnienia Land 2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Warszawa ul. Królewska 16.

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem KE.604.186.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 16.03.2016 r. do 30.03.2016 r.

Równocześnie informuję, że w dniu 04.04.2016 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbędzie się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w sprawie planowanej budowy centrum handlowego jw.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Zastępca Burmistrza