Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych  w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada  i  II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy,  dla terenów położonych  w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada  i  II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 11 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków (pokój nr 219), w godzinach:

  • poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

W podanym miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej , na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235, z późn. zm.), projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 maja 2016 r. włącznie, w formie:

  • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. zmiany studium nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik