Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w ograniczonym zakresie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku.

 

Ponownym wyłożeniem objęta jest część planu obejmująca:

-fragment terenu położonego po północnej stronie drogi krajowej Nr 94, ograniczony od północy i zachodu  projektowaną drogą 16.KDD, od strony wschodniej granicą obszaru objętego planem a od strony południowej drogą krajową nr DK 94, w zakresie fragmentów działek nr ew.: 150/1, 153/1, 158/1, 161/1, 164/1, 167/1;

-fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej nr DK 94 w sąsiedztwie drogi o nr ew. 755/1 w zakresie fragmentów działek nr ew.: 46/2, 47/1, 50/1, 51/1.

 

            Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się  w dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 17 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku)  oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.  Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami wyłącznie w zakresie dotyczącym ustaleń dla obszaru będącego przedmiotem tego wyłożenia odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112)  o godzinie 15:00.

 

            Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, w tym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu Planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016r. włącznie.

Uwagi należy składać:

-  na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  32-300 Olkusz;

- drogą elektroniczną - opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1235, z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

  •  projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku,
  • prognozie oddziaływania na środowisko do ww. Planu.

 

 W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 maja 2016r. włącznie w formie:

  • pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Sposób ich rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na  stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik