Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Stosownie do  art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353/ oraz art. 10 § 1 i 49 KPA zawiadamia się o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

Inwestor: PLAST-MET AUTOMOTIVE SYTSEMS Sp. z o. o., 32-300 Olkusz ul. Głowackiego 21.

oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone pod numerem KE.604.280.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Strony mogą zapoznać się z postanowieniem jw. oraz aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 20.04.2016r. do 04.05.2016r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza