Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z niewyłonieniem w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu; 32-300 Olkusz; ul. Legionów Polskich 12 i prawem wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do w/w ustawy, zaprasza chętnych do objęcia tego stanowiska na rozmowę w dniach od 21 do 29 kwietnia 2016 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem – nr tel. 0 32 6260104; 0 32 6260105.

Do rozmowy może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
 4. posiada:
  1. wyróżniającą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Objęcie stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu nastąpi od dnia 01 września 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik