Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
ul. Rynek 1
ogłasza II  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 5489/4 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej.

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 5489/4 o pow. 801 m2, stanowiąca   własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00046361/6.

Działka położona  w Olkuszu , przy ul. Cegielnianej, o regularnym kształcie , zbliżonym do  prostokąta.   W północnej  i  zachodniej  części działki umieszczony jest wodociąg  w 500  ( z komorą na sieci wodociągowej ) , wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociągowych – odległość  skrajni przewodu sieci wodociągowej  w 500 od budynków  winna  wynosić  3,0 m.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z  o.o. w Olkuszu  zaleca zwiększenie odległości do 5,0 m. Nieruchomość posiada dostęp do  infrastruktury technicznej : sieci   wodociągowej, gazowej, energetycznej i kanalizacyjnej.

W zachodniej  i północnej  części działki przebiega naziemna i podziemna sieć telekomunikacyjna.  Działka niezagospodarowana, zakrzewiona. Otoczenie nieruchomości  stanowią tereny   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz   tereny niezabudowywane.

Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia   stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 11.06.2015r. I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż   w/w działki przeprowadzony został dnia 12.04.2016r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy   północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza – działka nr 5489/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „C26MJ ” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( przeznaczenie dopuszczalne m.in. budynki mieszkalno-usługowe z usługami nieuciążliwymi o charakterze podstawowym np. handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło )  oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław I.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  86.100,00  zł netto ( słownie: osiemdziesiąt sześć  tysięcy sto złotych   ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  17.220,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych)  w terminie do  dnia  19.05.2016r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto   Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 5489/4.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  24.05.2016r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem   przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i  jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  ( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na   podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym )   lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia  udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa   i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie   licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu  rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka  iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości   przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o   nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.  Dz. U. z 2014. Poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o   obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba   ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć   czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8.  Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w  godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.