Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 49 KPA w związku z art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ zawiadamiam o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5MPa”

– w związku przedłożeniem przez p. Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING, 41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 20 – działającego z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4 nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia .

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 04.05.2016r. do 18.05.2016r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza