Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ oraz art. 49 KPA zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6,1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.

Inwestor: Land2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Kraków ul. Królewska 16.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w postanowienia została zamieszczona pod nr KE.604.321.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Rynek 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 05.05.2016r. do 19.05.2016r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza