Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ zawiadamiam, że w dniu 05.05.2016r. została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

Inwestor: PLAST-MET Automotive Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-300 Olkusz ul. Głowackiego 21.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.326.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 700-1700 oraz od wtorku do piątku od 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 06.05.2016r. do 20.05.2016r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza