Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ zawiadamiam, że w dniu 16.05.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie cynkowni ogniowej w istniejącej hali produkcyjnej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21C, na działce nr 2176/2”

Inwestor: Henryk Duraj Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUHEN, 32-300 Olkusz ul. Żuradzka 21C.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.361.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzęd tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 18.05.2016r. do 01.06.2016r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza