Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap A (dotyczy projektowanego terenu infrastruktury technicznej wodociągów zlokalizowanego na działkach leśnych nr 301, 302 oraz działce drogowej nr 356 w obrębie ewidencyjnym Podlesie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap A, obejmujący część obszaru gminy Olkusz, którego granice określa Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XVI/269/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. zmiany planu.

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 13 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach:

 

poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30
od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieś uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2016 r. włącznie, w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz lub na jego adres. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 

·        opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

·        opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

·        za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej , na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.353), projekt ww. Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. włącznie, w formie:

 

·        pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,

·        ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochronie Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

·        za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza