Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art.  33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446/ w oparciu  o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw.

Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr KE.604.455.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Z raportem jw. można zapoznać się w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 16.06.2016r. do 07.07.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 700 do 1700 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500.

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 16.06.2016r. do 07.07.2016r. do Urzędu Miasta  i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Rynek 1, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jw. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza