Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446/ w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 27.06.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5 MPa”

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.485.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 28.06.2016 r. do 12.07.2016 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza