Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Programy, dokumenty, wnioski, formularze związane z ochroną środowiska i terenów rolnych Gminy Olkusz

 

 


 

UCHWAŁA NR XLVIII/547/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

UCHWAŁA NR XLVIII/548/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.

UCHWAŁA NR XXII/270/2020 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.

UCHWAŁA NR XXII/268/2020 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

 


Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest.

Wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów.

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Spółdzielnię Mieszkaniową

Wniosek o rozliczenie dotacji z RPOWM - węgiel

Wniosek o rozliczenie dotacji z RPOWM - gaz

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji