Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Olkusz dn. 12.07.2016 r.

KG.P/ 17 /2016

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr: 617/31 o pow. 32.739 m2, 630/2 o pow. 1.165 m2, 631/2 o pow. 1.325 m2, 632 o pow. 2.500m2, 633 o pow. 2.120 m2, ( obręb Pomorzany ) oraz  741/18 o pow. 14.266 m2 (obręb Olkusz ), położona w Olkuszu  przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi: KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci energetycznych  zarówno podziemnej linii kablowej  jak i naziemnej linii wysokiego napięcia oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej, droga krajowa nr 94.

Nieruchomość  wolna od zobowiązań i obciążeń. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.06.2016 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „D 2PT/UC” – opisanym jako „ tereny produkcyjno-techniczne z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych ”- przeznaczenie podstawowe: zakłady remontowe, zakłady obsługi technicznej i stacje paliw oraz usługi komercyjne : obiekty usług handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja Wytwórczych zakładów przemysłowych, baz materiałowych, hurtowni.

Ponadto w terenie oddziaływania starego kopalnictwa (teren kat.B ), w granicy terenu górniczego ZGH „ Bolesław I”, w granicy strefy uciążliwości od  trasy komunikacyjnej (DK 94) i (częściowo działki nr: 617/31, 630/2, 631/2), w strefie ochrony sanitarnej (częściowo działki nr  617/31, 741/18). Przez działki nr 630/2, 631/2617/31 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem  uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działki nr:

  • 631/2 i 630/2, 632 stanowią użytki „ RV” i „ RVI”,
  • 617/31 stanowi użytek „ N”,
  • 633 i 741/18 stanowią użytki „ LsVI”, (las)

Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn. zm.)  -  w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawna niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

a) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub

b) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c) o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działki nr 633 i 741/18 stanowią użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane  jest uzyskanie zgody na wyłączenie tych gruntów  z  produkcji leśnej (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w  Katowicach).

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  3.000.000,00  zł (słownie: trzy miliony złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.09.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – nieruchomość przy ul. Wspólnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów  tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.