Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkusz dn. 12.07.2016r.

KG.P/ 16 /2016

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 381/5 położonej w Zedermanie gm. Olkusz.

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  381/5  o pow. 5980 m2 , położona w Zedermanie gm. Olkusz, stanowiąca własność Gminy Olkusz (mienie gminne), objęta księgą wieczystą KR1O/00032431/7. Działka  o kształcie zbliżonym do trapezu niezagospodarowana. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć telekomunikacyjna a w północno-wschodniej części działki zlokalizowana jest skarpa. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej , energetycznej i gazowej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku ( zatwierdzonym uchwałą Nr LV/610/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. Dz.U.Woj.Mał. Nr 76,poz.1155 z 14.05.2002r.) działka nr 381/5 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ UC” – opisanym jako: „Tereny usług komercyjnych” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, urządzeń i obsługi rolnictwa i innych o charakterze komercyjnym.

Warunkiem zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem „ UC” a przylegającego do drogi krajowej nr 94 jest uzyskanie uzgodnienia z zarządcą drogi. Ponadto przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „ K ” technicznej  komunikacji – obejmującej tereny przylegające do drogi krajowej o zasięgu - 70 m od jej linii rozgraniczających.

Jednocześnie informuje się, że na sesji w dniu 28.06.2016r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę Nr XIX/819/2016 w sprawie : Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku. Zgodnie z § 22 tej uchwały, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia w/w uchwała nie weszła w życie.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Olkuszu w/w uchwały, po jej wejściu w życie zmieni się przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku przyjętym uchwałą Nr XIX/819/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu  w dniu 28 czerwca 2016r. - działka nr 381/5 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „F3.U” – opisanym jako : „Tereny zabudowy usługowej” , przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych ( handel, handel pojazdami samochodowymi, gastronomia, biura, edukacja i wychowanie, usługi drobne, usługi hotelowe, warsztaty samochodowe),

b) stacja paliw.

Warunkiem zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem „F3.U” a przylegającego do drogi krajowej nr 94 jest uzyskanie uzgodnienia z zarządcą drogi. Nieprzekraczalna linia zabudowy opisana w załączniku graficznym do  w/w planu. Ponadto działka nr 381/5 znajduje się: w zasięgu oddziaływania akustycznego od drogi „3.KDGP” (DK94) w pasach po 40 m w każdą stronę, w otulinie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, w granicy strefy ochrony krajobrazu otwartego i wartościowych wnętrz.

Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , głównie od strony drogi krajowej relacji Olkusz-Kraków oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość wolna od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 10.06.2016r.

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 700.000,00  zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)  w terminie do dnia 09.09.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – działka nr 381/5.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15  września 2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8.Szczególowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.