Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania prowadzenie „ Szkółki Piłkarskiej dla dzieci w Gorenicach” w okresie od  05.09.2016r. do 31.10.2016r.

Ludowy Klub Sportowy „ Leśnik „ Gorenice w Gorenicach złożył ofertę na realizację zadania publicznego prowadzenie „Szkółki Piłkarskiej dla dzieci w Gorenicach ”  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą (zlecenie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu  ofert).

Burmistrz Miasta i Gminy po rozpatrzeniu oferty, stwierdził że;

1.Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego  2014r. ( Dz. U. z 2014 poz.301 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz  nr   XII/224/2015 dnia 22 grudnia  2015r. Gmina   przeznaczyła  kwotę 5.000,zł  na prowadzenie szkółki piłkarskiej w sołectwie  zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gorenice

2.Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w art.14 ustawy ,oraz warunki określone w art.19a ustawy ( wysokość zadania nie przekracza kwoty 10.000,zł,  a zadanie ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Wobec powyższego ,zgodnie z art.19a ust.3 ustawy zamieszczam powyższą ofertę na okres 7 dni w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,

- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Informuję, że każdy w tym terminie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.