Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zmiana nr 22

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 2016 poz. 353) 
z a w i a d a m i a m  o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XV/271/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r., z późniejszymi zmianamidla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:

-  II-C - Osiek - Zimnodół,

-  II-G - Zawada,

-  II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),

-  III- Obszar Leśny częściowo,

w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część w/w Uchwały.

Ww. uchwała wraz załącznikami graficznymi została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/Uchwały/2016. Załączniki graficzne wraz z granicami obszaru objętego uchwałą dołączone są również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępnione są do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 września 2016 r. włącznie.

Wnioski do zmiany studium w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1 (Punkt Obsługi Klienta) lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

-         ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Sposób rozpatrzenia wniosków zostanie  opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

                                                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                      Miasta i Gminy Olkusz

                                                                                                                                                                                       Jolanta Motyczyńska

                                                                                                                                                                                             Z-ca Burmistrza

https://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1227554.html

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2