Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

 

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW” w Zimnodole na działkach nr 485 i 486.

Wnioskodawca: p. Beata Filipcova Kancelaria: Sanecki Kowalik Filipcova, 31-515 Kraków, ul. Bandurskiego 36/1 – działająca z upoważnienia Mega Solar Energy Sp. z o. o., 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 15A.

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem KE.604.258.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 7:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 31.08.2016r. do 14.09.2016r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza