Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- część działki nr 2115/36 o pow. 206,39m2 położonej w Olkuszu w okolicach  ul. Pakuska z przeznaczeniem pod przyczółek wiaduktu drogowego oraz filar obiektu mostowego. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1618.2016 z dnia 26.08.2016r. w wysokości – 2,20zł/m2 nett/. Termin wnoszenia opłat:  miesięcznie: do 10- go każdego miesiąca z góry;

- działki: nr 613/5 o pow. 299m2, nr 613/4 o pow. 1388m2, nr 613/3 o pow. 356m2 położone  w Olkuszu przy ul. Wapiennej  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny(na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 80,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 5489/6 o pow. 670m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny(na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi).Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 70,00zł.Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 120m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej (za działkami nrnr 2629, 2628) z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny(na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;

 - część działki nr 4263 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przyl. Osieckiej z przeznaczeniem pod działalność handlową (dzierżawa części działki pod stragany handlowe, nietrwale związane z gruntem - będące własnością Dzierżawcy). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 4,50zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- działka nr 2579/7 o pow. 50m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K.Wielkiego z przeznaczeniem pod  dojazd, dojście do działki nr 2738/16. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 4,50zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat:  miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.