Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz działając na podstawie art. 97a pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji znak: KG.6831.M.20.2015 z dn. 15.09.2016r. zatwierdzającej z urzędu podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Olkuszu, powiecie olkuskim, województwie małopolskim, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3681/8 o pow. 0,1008 ha na działki nr nr: 3681/14 o pow. 0,0411 ha i 3681/15 o pow. 0,0597 ha. Celem podziału było wydzielenie działka nr 3681/14 stanowiącej grunt zajęty pod drogę publiczną łączącą ul. Witeradowską z Al.1000-lecia i uregulowania jej stanu prawnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.