Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.10.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz  przy ul. Sławkowskiej”.

Inwestor: Land 2B 05 Sp. z o. o., 00-103 Warszawa ul. Królewska 6.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr KE.604.689.2016 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz ul. Rynek 1 pok. 231 w godzinach pracy Urzędu  tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 26.10.2016r. do 09.11.2016r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza