Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz

Rynek 1

tel. /0-32/ 62- 60-100

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

 1. Rodzaj zadania:

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  w ramach nowootwartego ośrodka wsparcia- klubu samopomocy na terenie Osiedla Słowiki ” zgodnie z poniższymi warunkami:

 1. Ośrodek wsparcia działa zgodnie z art.51 ust.4 w związku z art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j.  Dz. U. z 2016r. poz.930 ze zm.).
 2. Ośrodek wsparcia prowadzony jest dla 15 osób starszych i 15 młodzieży z terenu Miasta i Gminy Olkusz.
 3. Ośrodek będzie działać przez co najmniej 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu w tym co najmniej 2 dni w tygodniu wspólnie z młodzieżą, ośrodek powinien działać przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy), bez przerw wakacyjnych w celu zapewnienia oferty zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci/młodzieży,
 4. Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań , których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
 5. Uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się.
 6. 6. Uczestnicy – zarówno osoby starsze, jak i młodzież – nie mają być biernymi odbiorcami szkoleń i zajęć prowadzonych przez zatrudnionych prelegentów. Ideą jest prowadzenie działań samopomocowych, to jest takich, w których:
 7. a) albo osoby starsze pomagają młodzieży,
 8. b) albo młodzież pomaga osobom starszym
 9. c) albo młodzież i osoby starsze pomagają sobie nawzajem
 10. 7. Prelekcje/rozmowy winny być prowadzone przez uczestników zajęć w ramach integracji międzypokoleniowej.
 11. Ośrodek podejmie działania w celu upowszechnienia i promowania idei wolontariatu poprzez zaangażowanie wolontariuszy w funkcjonowanie ośrodka, a tym samym aktywizację społeczną osób chcących wspierać funkcjonowanie mieszkańców w podeszłym wieku,
 12. 9. Ośrodek nawiąże współpracę z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia do programu działania ośrodka zajęć edukacyjnych,
 13. Harmonogram planowanych działań w ramach realizacji zadania, winien koncentrować działania mające na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałające ich marginalizacji,
 14. 11. Kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.122, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 15. Ośrodek zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednie warunki sanitarne.
 16. Ośrodek zapewnia przygotowanie gorących napojów.
 17. Ośrodek zapewnia dostęp do prasy codziennej i komputera.
 18. W ośrodku w razie konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
 19. Liczba opiekunów lub instruktorów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
 20. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w tym etat kierownika i inne umowy ( umowy o pracę lub umowy cywilno- prawne) może być przeznaczone do 50 % dotacji.
 21. 18. Dopuszcza się przeznaczenie środków, w ciągu kwartału kalendarzowego, na nie więcej niż jedną imprezę o charakterze wyjazdowym ( np. wyjazd do kina, teatru, filharmonii, muzeum lub wycieczkę),
 22. Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane bezpośrednio z działalnością Ośrodka, w tym z integracją międzypokoleniową.
 23. Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej  prowadzenie zajęć, składających się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 87.840,00 zł. /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych/. Dotacja udzielona zostanie na finansowanie realizacji zleconego zadania. W roku 2016 udzielone zostały dotacje na prowadzenie następujących ośrodków wsparcia:
 2. Klub samopomocy na terenie osiedla Słowiki - wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w wyniosła 000 złotych.
 3. Klub samopomocy na terenie osiedla Pakuska - wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w wyniosła 000 złotych.

 

III.         Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 - organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

 - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

-   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-   spółdzielnie socjalne,

-  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (t.j. Dz .U. z 2016r., poz.176 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016r.,  poz.1300/.
 2. Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania publicznego jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i można go odebrać w siedzibie Zlecającego pok.317.
 3. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

-         szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, w szczególności proponowane wspólne zajęcia osób starszych i młodzieży,

-         termin i miejsce realizacji zadania,

-         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

-         informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

-         informacje o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

-         informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

 

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 239 z późn. zm).  działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

      Oferta wspólna wskazuje:

-         jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

-         sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust.2 wobec organu administracji publicznej,

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy określającą  zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składającą ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ww. ustawy.

 1. Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

         Projekt umowy określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016r.,  poz.1300/.

 1. Zadanie powinno być realizowane:  od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 2. Oferty należy składać do dnia  29.12.2016 r. w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 32-300 Olkusz ul. Rynek 1.
 3. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 239 z późn. zm).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2016r.
 2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a .zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt. III ppkt.4 ogłoszenia,

 1. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności.
  3.    Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  4.   
  Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
 3. a) możliwość realizacji zadania przez oferenta  - max 10 punktów
  b)  
  kalkulacja kosztów (brutto) realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania - max 5  punktów
  c) 
  dotychczasowe wywiązywanie się oferenta z umów podpisanych z Gminą Olkusz -  max 5  punktów
  d)  
  przedstawiony program działania ośrodka   - max 20 punktów
     
  Komisja Konkursowa odrzuci ofertę, która nie osiągnie 60% punktów.
  6.    Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
  7.   Wybór ofert nastąpi w terminie do 30.12.2016 roku.
  8.    Wyniki konkursu zamieszczone zostaną:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej,

-       w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

-         na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, pok.317 tel. /0-32/ 62-60-164.