Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Nad Białą Przemszą"
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze

OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • Minimum 1 rok doświadczenia przy realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

 • Umiejętność tworzenia baz danych
 • Umiejętność śledzenia zmian w przepisach
 • Samodzielność, sumienność i dokładność, komunikatywność
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Praca w stowarzyszeniu (umowa o prace, umowa cywilno-prawna, wolontariat)
 • Doświadczenie i wiedza we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym
 • Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych z okresem programowania na lata 2014-2020 umiejętność śledzenia zmian w aktach prawnych
 • Komunikatywna znajomość języka obcego
 • Prawo jazdy, co najmniej kat. B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy i doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych w ramach funduszy UE
 • dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych wymagań wobec kandydata
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę (1 etat)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY(KI) DS. NABORÓW I PROJEKTÓW:

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji działań związanych z naborami wniosków, funkcjonowaniem LGD oraz projektami własnymi Stowarzyszenia w szczególności:

 • Obsługa naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych przez LGD, w tym pracy Rady oceniającej wnioski o dofinansowanie.
 • Prowadzenie dokumentacji Rady, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady, prowadzenie rejestru uchwał Rady.
 • Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie baz danych związanej z realizacją i ewaluacją realizacji LSR.
 • Gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków o dofinansowanie.
 • Administrowanie strony internetowej oraz portali społecznościowych.
 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych odnoszących się do ogłaszanych naborów, informowanie potencjalnych BO o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD.
 • Prowadzi doradztwo dla potencjalnych BO.
 • Tworzenie prezentacji oraz raportów na potrzeby Zarządu i Dyrektora.
 • Kontakt z Instytucja Pośredniczącą oraz Zarządzającą oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z funkcjonowaniem LGD i realizacją innych projektów.
 • Wdrażanie planu komunikacji.
 • Opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie, wniosków o aneks do umów o dofinansowanie, sprawozdań, wniosków o płatność w części merytorycznej (w tym dotyczących funkcjonowania LGD) zgodnie z wytycznymi.
 • Bieżący monitoring aktów prawnych i wytycznych w zakresie realizacji funkcjonowania LGD oraz innych projektów.
 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji funkcjonowania LGD i innych projektów dla Zarządu i Dyrektora.
 • Planowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów po uzgodnieniu z Dyrektorem.
 • Prowadzenie bieżącej ewaluacji własnej funkcjonowania LGD.
 • Udział w przygotowaniu dokumentów planistycznych LGD i Stowarzyszenia.
 • Doradztwo dla grantobiorców, formalna weryfikacja wniosków grantobiorców, sporządzanie projektów umów, kontrola i monitoring
 • Aktywizuje i animuje społeczności lokalne, a w szczególności mieszkańców i organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD,
 • Współpracuje ściśle z organizacjami pozarządowymi oraz grupami defaworyzowanymi z obszaru działania LGD.
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze LGD „Nad Białą Przemszą” (ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom) lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" 32-340 Wolbrom, ul Skalska 20, Z DOPISKIEM "Nabór na Specjalistę ds. Naborów i Projektów" w terminie do 23.12.2016 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia).