Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o przedłużeniu terminu składania uwag

do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 21

wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 18.11.2016r. - 16.12.2016r.

w części

 dotyczącej terenu obejmującego teren wzgórza „Pod Krzyżem” przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej

oraz

terenu  położonego w Zedermanie na granicy z Zadolem Kosmolowskim

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

W nawiązaniu do ogłoszenia, które ukazało się w dniu 10 listopada 2016 r. w Przeglądzie Olkuskim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, w publicznie dostępnym wykazie o środowisku pod adresem: www.ekoportal.gov.pl oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicach informacyjnych gminy Olkusz, w którym podano, że termin składania uwag kończy się 6 stycznia 2017r., w związku z tym, że dzień ten jest dniem świątecznym,

 

przedłużam termin składania uwag do ww. dokumentu do dnia 9 stycznia 2017 r.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza