Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

 

Podstawą prawną do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji jest Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 listopada 2015 r., obowiązująca od dnia 18 listopada 2015 r., z wyjątkiem art. 37, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 został opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r.

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Olkusz. Został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby zidentyfikowania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olkusz.

Na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji gmina koordynować będzie wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej zmierzające do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Dokument nakierowany jest na ożywienie obszarów kryzysowych, stanowiąc narzędzie do redukowania zidentyfikowanych problemów. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.      

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

/-/ Roman Piaśnik