Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zarządzenie Nr 0050.1858.2017Burmistrza Miasta  i  Gminy  Olkusz  z dnia  4 stycznia 2017 r.

w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania publicznego  z  zakresu   kultury, pn. „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska”  oraz  powołania Komisji  Konkursowej.   
Na  podstawie art.7  ust.1  pkt. 9  ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o samorządzie  gminnym  /tj. Dz. U.   z 2016r.poz.446 z późn. zm./   art. 4 ust.1 pkt. 13,14, art.11  ust.1 pkt.2 i ust.2,  art.13 i art.15   ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego       i  o  wolontariacie / Dz. U.  z 2016r.  poz.1817 /zarządzam:

§ 1
Ogłosić  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego z zakresu  kultury  pn. „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska”  oraz  powołania Komisji  Konkursowej  którego  zasady  i  tryb  określa  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  Zarządzenia.

§ 2
1. Powołać  Komisję  Konkursową  oceniającą oferty złożone na  ogłoszony  otwarty konkurs  ofert  na   realizację  zadania   publicznego   z   zakresu  kultury pn. „Prowadzenie    Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska, w  składzie: Bożena Krok  -  Z-ca  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  -   Przewodniczący Komisji
Jacek  Imielski  -  Naczelnik   Wydz. Spraw Społecznych -  Członek Komisji
Matylda Libowicz   -  Inspektor Wydz. Spraw Społecznych   -  Sekretarz Komisji
Marta Białowąs – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” –Członek Komisji
Teresa Kubiczek -  Przedstawiciel  Olkuskiego Stowarzyszenia „ Miasta Partnerskie” Członek Komisji
Artur Rosołek  - Przewodniczący Zarządy Osiedla Pakuska -Członek Komisji
Mirosław Otwinowski - Prezes Zarządu  Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  - Członek Komisji
2. Do zakresu zadań  Komisji należy:
    a/  dokonanie oceny ofert  złożonych na  ogłoszony otwarty  konkurs  ofert,  o którym mowa   w § 1,  zgodnie  z  procedurą i kryteriami, określonymi  w  Załączniku nr 1 do niniejszego   Zarządzenia,
    b/  przedłożenie  Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz  wyników  konkursu i propozycji przyznania  dotacji.
3. Komisja  Konkursowa  ulega  rozwiązaniu   z  dniem  podpisania  umowy z oferentem,   który  wygra   konkurs.

§ 3
Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Z-cy Burmistrza  Bożenie Krok

§ 4
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wydania.  

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050. 1858.2017  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska” oraz  powołania Komisji Konkursowej.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Olkusz
32-300  Olkusz  ul. Rynek 1
tel. 0-32/  643-00-01

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.13 ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r poz. 1817) ogłasza konkurs ofert na: realizację zadania własnego gminy z  zakresu kultury
Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska  według następujących wymagań:

1.1  Klub Osiedlowy winien funkcjonować co najmniej od poniedziałku do piątku  w  godzinach  od 15.00 do 21.00
1. 2.Działalność Klubu winna być skierowana do dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla
1. 3. W Klubie powinny być organizowane przede wszystkim zajęcia kulturalne i edukacyjne  w tym  pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży
1. 4. Klub winien współpracować  z Zarządem Osiedla Pakuska , Olkuską Spółdzielnią Mieszkaniową   oraz mieszkańcami w zakresie prowadzenia klubu i podejmowania  inicjatyw mających na  celu integrację wspólnoty mieszkańców Osiedla Pakuska

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w  2017 r. wynosi 52.000,00  zł.
Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na   realizację  podobnego  zadania w  roku 2016 wynosiła 67.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:
3.1.Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe którymi są organizacje;
a/ niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku-osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną w tym fundacje i stowarzyszenia,
b/osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli   ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  
c/  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d/ spółdzielnie socjalne,
e/ spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia  25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. z 2016r. poz. 176 ), które  nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  
3.2Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem  określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.   w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia  (Dz. U. z 2016 .poz.1300).
Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania można odebrać w siedzibie Zlecającego pok. 317.

3.3 Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres  rzeczowy zadania  publicznego  proponowanego do  realizacji,
2) termin i miejsce  realizacji  zadania  publicznego,
3) kalkulację  przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania  publicznego,
4) informację  o  wcześniejszej  działalności  podmiotu  składającego  ofertę  w  zakresie,    którego  dotyczy  zadanie,
5) informację  o  posiadanych  zasobach  rzeczowych  i  kadrowych  zapewniających wykonanie  zadania,  w  tym  o  wysokości  środków  finansowych  uzyskanych   na  realizację  danego  zadania  z  innych  źródeł,
6) deklarację  o  zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania.Dwie lub więcej organizacji  pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej „ustawą” działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną,
Oferta wspólna  winna wskazywać;
a/ jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego bada wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,
b/sposób reprezentacji podmiotów  składających tę ofertę wobec organu administracji publicznej.
Umowę zawartą miedzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 określającą zakres ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy  o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 w/w ustawy.
3.4 Maksymalna  wysokość    dotacji  wynosi   52.000 ,00    zł.
3.5.  Do  oferty  należy dołączyć:
      - aktualny  odpis  z właściwego  rejestru  
3.6. Dotacja przekazywana będzie na podstawie  umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach określonych umową.

4.  Termin i  warunki   realizacji  zadania  publicznego:
4.1.Termin  realizacji  zadania  publicznego  ustala  się:    od dnia  zawarcia  umowy do  31grudnia   2017r.  
4.2. Dotacja   może   być   przeznaczona  wyłącznie na działania  związane z            
       funkcjonowaniem klubu  osiedlowego.
4.3.Dotacja   może   być   przeznaczona  wyłącznie na działania  związane z            
       funkcjonowaniem klubu.  
4.4.Organizacja pozarządowa  wyłoniona w konkursie   zobowiązana jest  do      
      zawarcia   umowy, określającej  warunki  realizacji  zadania  publicznego.  
4.5.Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie może być zobowiązana do dokonania  korekty  kalkulacji  przewidywanych kosztów  realizacji  zadania.  
4.6.Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana do złożenia  sprawozdania  z  realizacji  zadania.
 
5.  Oferty  należy  składać w zamkniętych kopertach  z  dopiskiem  „Konkurs ofert na Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska”  do dnia 30 stycznia 2017 r.   w   sekretariacie  (pok.103) Urzędu   Miasta  i  Gminy   w   Olkuszu    32-300 Olkusz   ul. Rynek 1.
6. Tryb  i  kryteria  stosowane  przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru    ofert.  
6.1. Komisyjne  otwarcie   ofert  nastąpi w dniu 31stycznia 2017 r. o godz. 10.00   w Sali 101 Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu
6.2. Oferty  złożone  po  terminie   pozostaną  nie rozpatrzone.
6.3.  Przy wyborze oferty stosowany będzie tryb wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie                            
       (Dz. U.   z 2016 r.  poz.1817)
6.4. Uwzględniając  wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania przy  rozpatrywaniu  ofert  oceniana  będzie:                                           -możliwość  realizacji  zadania  przez  oferenta  - max 10 punktów ,   
- przedstawiona  kalkulacja   kosztów  ( brutto)   realizacji  zadania,  w  tym  w  odniesieniu   do  zakresu  rzeczowego  zadania - max 5  punktów,
- przedstawiony  program  działania - max 20 punktów,
- zróżnicowanie grup społecznych, które będą objęte programem - max 10 punktów,
- propozycja wydłużenia dni i godzin otwarcia klubu poza wymaganymi - max 5 punktów,
 -dotychczasowe wywiązywanie się podmiotu z umów podpisanych z Gminą Olkusz  - max 10 punktów.  
6.5.Dla Każdej ocenionej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz  zakres koniecznych zmian.
6.6.W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zaoferowanej, komisja konkursowa  opisuje na kartach zakres koniecznych zmian kosztorysu i zakresu rzeczowego zadania.
6.7.Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi ofertę, która uzyskała największą ilość    punktów.
6.8. Komisja Konkursowa odrzuci ofertę która nie osiągnie 60% punktów   .    
6.9.Protokół z prac Komisji Konkursowej zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji   Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Olkuszu i na stronie internetowej   Urzędu
6.10.Wybór oferty nastąpi w terminie do  14 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferenci  zostaną  powiadomi  pisemnie  o  rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7  dni, od   dnia  wyboru oferty  .
    
Wszelkich  informacji   na   temat  konkursu   udziela   Wydział   Spraw    Społecznych Urzędu   Miasta  i   Gminy  w  Olkuszu    ul. Rynek 1,   pok.317    tel. /0-32/    626-0-164