Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Olkusz, dn. 03.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie” (wzgórze rabsztyńskie).

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVIII/383/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie” (wzgórze rabsztyńskie). 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkusz – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza