Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXVIII/384/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 21

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą Nr XXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. zatwierdzono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 21) dla terenów, położonych w strefach polityki przestrzennej:

  • I-B – południowej (mieszkaniowo – usługowej) – dot. Osiedli Południowych Olkusza (obejmuje teren wzgórza „Pod Krzyżem” przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej), teren z obiektem usługowo-handlowym i skwerem u zbiegu Al. 1000-lecia i Osieckiej,                                          
  • I-C – północnej (mieszkaniowo – usługowej) – dot. terenu Mokradle,
  • I-D – zachodniej (przemysłowej) – dot. terenu parku rekreacyjno-krajobrazowego w rozwidleniu ul. Długiej i ul. Głowackiego,
  • II-D – Zederman – Kosmolów z Wiśliczką i Zadolem Kosmolowskim – dot. terenów w Kosmolowie, Wiśliczce, Zadolu Kosmolowskim i w Zedermanie przy granicy z Zadolem Kosmolowskim.

 

            Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem i uzasadnieniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków przy ul. Rynek 1, pok. nr 219,  w godzinach pracy Urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz –  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

 

 

Uchwała Nr XXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz