Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), informuję o złożeniu przez p. Pawła Piasnego wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 10/13 z 25.11.2013r. znak: SE.6220.10.2012.AS o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz” na podstawie art. 97 ust. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 11.04.2017r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza