Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731 ze zmianami; dalej zwanej też: Specustawą) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia,  że  w  dniu  11  kwietnia  2017  r.  zostało  wydane  postanowienie  znak:  WI-IV.747.1.2.2017 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg
wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu  Hermanowice  –  Strachocina  –  Pogórska  Wola  –  Tworzeń  –  Tworóg  –  Odolanów  wraz  z infrastrukturą  niezbędną  do  jego  obsługi  na  terenie  województw  podkarpackiego,  świętokrzyskiego,
małopolskiego,  śląskiego,  opolskiego  i  wielkopolskiego  –  Zadanie  3  (Odcinek  Pałecznica  -  Sławków)”  na terenie województwa małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 *  tel. +48 (12) 39 21 104 * fax  +48 (12) 39 21 999 http://www.malopolska.uw.gov.pl


Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731 ze zmianami; dalej zwanej też: Specustawą) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia,  że  w  dniu  11  kwietnia  2017  r.  zostało  wydane  postanowienie  znak:  WI-IV.747.1.2.2017 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg
wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu  Hermanowice  –  Strachocina  –  Pogórska  Wola  –  Tworzeń  –  Tworóg  –  Odolanów  wraz  z infrastrukturą  niezbędną  do  jego  obsługi  na  terenie  województw  podkarpackiego,  świętokrzyskiego,
małopolskiego,  śląskiego,  opolskiego  i  wielkopolskiego  –  Zadanie  3  (Odcinek  Pałecznica  -  Sławków)”  na terenie województwa małopolskiego,
w  ten  sposób,  że  arkusze  o  symbolach  DL-Z3-62  oraz  DL-Z3-80,  stanowiące  załącznik  nr  1  do  decyzji Wojewody  Małopolskiego  znak:  WI-IV.747.1.2.2017  z  dnia  21  marca  2017  r.,  zastąpiono  arkuszami o symbolach:  DL-Z3-62  oraz  DL-Z3-80,  stanowiącymi  załącznik  nr  1  do  postanowienia  Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., na których zmieniono:

1.  przebieg  linii  rozgraniczających  teren  inwestycji,  w  stosunku  do  którego  decyzja  ma  wywołać  skutek, o którym mowa w art. 20 ust 3 Specustawy,
2. oznaczenie gruntów przechodzących na własność Skarbu Państwa z tytułu art. 20 ust. 3 Specustawy, w odniesieniu do dotychczasowych działek ewidencyjnych nr (przed podziałem zatwierdzonym ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu): 690 obręb 0005 Braciejówka w gminie Olkusz oraz  
291/1, 292/1, 293/1 obręb 0001 Bolesław w gminie Bolesław.


POUCZENIA


Wojewoda doręcza postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola
do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica -
Sławków)” na terenie województwa małopolskiego wnioskodawcy decyzji.
Właścicielom  i  użytkownikom  wieczystym  nieruchomości  objętych  niniejszym  postanowieniem (działki ewidencyjne  nr [przed podziałem zatwierdzonym  ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  w zakresie  terminalu]:  690  obręb  0005  Braciejówka  w  gminie  Olkusz  oraz  291/1,  292/1,  293/1  obręb  0001
Bolesław  w  gminie  Bolesław)  zawiadomienie  o  wydaniu  postanowienia  wysyła  się  na  adres  określony  w katastrze nieruchomości, ze skutkiem doręczenia – w związku z wymogami art. 12 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Pozostałe  strony  postępowania  zawiadamia  się  o  wydaniu  niniejszego  postanowienia,  w  drodze obwieszczenia, które podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy
Bolesław i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (właściwych ze względu na zakres miejscowy obszaru objętego niniejszym  postanowieniem),  a  także  w  prasie  o  zasięgu  ogólnopolskim,  ze  skutkiem  doręczenia  na  dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim – w związku z wymogami art. 12 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Strony  postępowania  mogą  zapoznać  się  z  treścią  postanowienia  w  Małopolskim  Urzędzie  Wojewódzkim w Krakowie,  ul.  Basztowa  22,  w  Wydziale  Infrastruktury,  Oddział  Gospodarki  Przestrzennej  (pok.  18)  w
godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek – piątek: 7.30-15.30).
Stronie  postępowania  przysługuje  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Ministra  Infrastruktury  i Budownictwa,  za  pośrednictwem  Wojewody  Małopolskiego,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia postanowienia stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu postanowienia (stosownie do art. 113 §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).
Zgodnie z art. 13 Specustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wraz z postanowieniem  wiąże  właściwe  organy  przy  sporządzaniu  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wraz z postanowieniem jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego,  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej  oraz  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji drogowej.
Ostateczna  decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  w  zakresie  terminalu  wraz  z  postanowieniem stanowi  podstawę  do  dokonywania  wpisów  w  księdze  wieczystej  i  w  katastrze  nieruchomości.  Wpisy dokonywane są na wniosek złożony przez wojewodę.
Obwieszczenie podlega publikacji:
- na  tablicach  ogłoszeń  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Krakowie  oraz  na  stronie  internetowej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (art. 12 ust. 1 Specustawy);
- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Krakowie
(art.  72  ust.  6  i ust.  1  pkt  15  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
- na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
(art. 12 ust. 1 Specustawy);
- w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1 Specustawy).

 

Pełna treść obwieszczenia