Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353  z późn. zm./, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016r. poz. 23  z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zawiadamiam o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz”

na wniosek p. Pawła Piasnego [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej].

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 326 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 09.05.2017r. do 23.05.2017r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza