Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z późn. zm./ w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 04.05.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej na zakład nakładania powłok typu teflon (fluoropolimerowych) w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 1C na działce o nr ew. 3165/1”

Inwestor: Nelvi A.Karpiński R.Brzozowski D.Kotwinowski Spółka Jawna, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 15E.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.16.2017 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 15.05.2017r. do 29.05.2017r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza