Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

                                                                                                                     

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę   nieruchomości   gruntowej stanowiącej część działki nr 2115/29 o powierzchni 200m2,  położonej  w Olkuszu przy ul. Na Skarpie

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 200m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 2115/29 położona w Olkuszu przy ul. Na Skarpie bezpośrednio za nieruchomością nr 2371, na okres 3 lat.
  Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KW  KR1O/00074681/0.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14.06.2017r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w pokoju nr 101 na parterze.
 2. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości przeznaczona jest na cele urządzenia ogrodu warzywno owocowego. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W/w nieruchomość w chwili obecnej stanowi ogród. W terminie 14 dni od dnia wyłonienia nowego Dzierżawcy nieruchomość zostanie wydana Dzierżawcy w stanie nadającym się do użytkowania pod ogród warzywno- owocowy.
 4. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych).
 5. Postąpienie w wynosi nie mniej niż: 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. o/Olkusz w terminie do dnia 12.06.2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość w Olkuszu przy ul. Na Skarpie.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli.
 9. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości.
 10. Z oferentem który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Gminy w Olkuszu tel. (032) 6260210.