Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Informacja o porządku obrad XXXII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 czerwca  2017 roku – godz. 15.30

 

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady.

4.    Przyjęcie protokołu z  XXXI  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje radnych i klubów radnych.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej   w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

10.    Podjęcie  uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVI/273/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/431/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorenice – Zawada”.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 5418/2, położonej w Olkuszu.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zawadzie.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działki położonej w Zedermanie.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/341/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia gimnazjów kończących działalność 31 sierpnia 2017 r.     

22.    Podjecie uchwały w sprawie chwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zederman.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.   

25.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.  

26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „ Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz- Osiek – Gorenice w miejscowości Osiek – etap IV”.

27.    Podjecie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.   

28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

29.     Uchwała Nr S.O.XIV/423/32/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie:  zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za  2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na  dzień 31 grudnia 2016 r.

30.    Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2017 r. dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2016.

31.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok.

32.    Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok.

33.    Uchwała Nr S.O.XIV/424/24/17  Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i  Gminy Olkusz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

34.    Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta  i Gminy Olkusz za rok 2016.

35.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

36.    Zapytania i wolne wnioski.

37.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.