Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) a także art. 39 ust. 1,  w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Olkuszu Uchwały Nr  XXXII/448/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada, obejmującej obszary, których granice określone zostały w załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2017 oraz zakładce: Urbanistyka i Ochrona Zabytków/publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku/projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływani na środowisko/przystąpienie do sporządzenia, wnioski. Załącznik graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do sporządzanej dla tego planu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2017 r.

Wnioski do projektu planu miejscowegonależy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta  i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Uwagi i w nioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkuszu.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

 

    Z up. Burmistrza

 Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

     Z-ca Burmistrza

 

UCHWAŁA Nr XXXII/448/2017 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorenice – Zawada”